Art of Negotiation (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Jacek Sobek
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:Język polski
Course objective
Prerequisites
Learning outcomes
Teaching method
Course content description
.
Forms of assessment
Required reading list
.
Field of study: Applied Rhetoric
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 5
Number of ECTS credits: 3
Form of assessment: Credit
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 3 Zajęcia kierunkowe » Sztuka retoryki w zastosowaniach
Learning outcomes:
K_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, zwłaszcza animatora i koordynatora komunikacji retorycznej.
K_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wybranego przez siebie lub innych zadania.
K_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K05Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy.
K_K06Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form przekazu.
K_U01Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł z zakresu retoryki.
K_U02Posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie retoryki, obejmujące umiejętność postawienia problemu, określenia i doboru metod, narzędzi badawczych oraz zredagowanie i zaprezentowanie wyników tych badań.
K_U03Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie retoryki stosowanej, kierując się wskazówkami promotora oraz innych pracowników naukowo-dydaktycznych.
K_U04Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu retoryki stosowanej w typowych sytuacjach profesjonalnych.
K_U05Potrafi rozpoznawać różne formy i metody perswazji retorycznej i dokonywać ich krytycznej analizy i interpretacji w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu retoryki.
K_U06Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.
K_U07Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu retoryki stosowanej. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
K_U08Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, prezentacji z wykorzystaniem argumentacji, teorii oraz różnych źródeł dotyczących szczegółowych zagadnień retorycznych.
K_U09Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz w języku obcym, dotyczących zagadnień retorycznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.
K_U10Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, zwłaszcza moralnymi w ocenie komunikacji retorycznej. Dostrzega i analizuje dylematy etyczne.
K_W01Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu retoryki w relacji do różnych nauk i umiejętności oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
K_W02Zna podstawową terminologię z zakresu retoryki.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu podstawowych zagadnień filozofii, kultury języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze, retoryki sądowniczej), argumentacji retorycznej, retoryki przekazów audiowizualnych, sztuki dyskusji, sztuki negocjacji
K_W04Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowych zagadnień filozofii, kultury języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze, retoryki sądowniczej), argumentacji retorycznej, retoryki przekazów audiowizualnych, kompozycji i stylistyki wypowiedzi ustnych i pisemnych, sztuki dyskusji, sztuki negocjacji.
K_W05Ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych dziedzin retoryki i ich związkach z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych.
K_W06Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju oraz o współczesnych osiągnięciach w zakresie retoryki stosowanej.
K_W07Zna i rozumie podstawowe, wybrane metody interpretacji różnych form komunikacji retorycznej, zwłaszcza w zakresie retoryki stosowanej w obszarach dyskursu publicznego, doradztwa, negocjacji, konsultacji.
K_W08Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
K_W09Ma świadomość kompleksowej natury języka, komunikacji retorycznej oraz jego złożoności historycznej i zmienności jego znaczeń.
K_W10Ma podstawową wiedzę o instytucjach stosujących komunikację retoryczną, orientację we współczesnych formach przekazów retorycznych.
K_W11Ma podstawową wiedzę o specyfice komunikacji językowej i jej społecznych funkcjach.
K_W12Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie różnych struktur społecznych zwłaszcza związanych z komunikacją retoryczną.
K_W14Zna metody i narzędzia badań stosowane w różnych formach komunikacji retorycznej.
K_W15Ma wiedzę o normach i regułach prawno-organizacyjnych oraz moralnych rządzących instytucjami związanymi z komunikacją retoryczną.