Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zakłada się, że poprzez udział w wykładach student nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie krytycznej analizy współczesnych koncepcji uwarunkowań pojawiania się trudności szkolnych oraz nazywania, klasyfikowania i charakteryzowania symptomów trudności w nauce. Student będzie dysponował wiedzą w zakresie znajomości różnych metod terapii pedagogicznej oraz zasad ich doboru do pracy z uczniem.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
a) W zakresie wiedzy:
Efekt 1 - student potrafi wskazać przepisy prawne regulujące udzielanie pomocy psychologiczno-pedaogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)
Efekt 2 – student umie omówić podstawowe cele pracy dydaktycznej, wyrównawczej i wychowawczej z uczniem o SPE na II etapie nauczania
Efekt 3 – student zna założenia podstawowych metod terapii ucznia ze SPE, zwłaszcza ucznia z dysleksja, dysgrafia dysortografia, dyskalkulią i ADHD
b) W zakresie umiejętności:
Efekt 4 – Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki uczniów z trudnościami w nauce w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych, a także ich diagnozowania i projektowania programu wsparcia dla tej grupy uczniów – case study;
Efekt 5 – Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji uczniów o SPE;
Efekt 6 – Student potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej osoby sposób postępowania terapeutycznego, potrafi dobierać środki i metody pracy pedagogicznej w celu efektywnego wykonania wspomagania funkcjonowania osoby z niepełnoprawnością;
Efekt 7 – Student potrafi twórczo animować pracę nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczniów z trudnościami w nauce
c) Posiada kompetencje (postawy):
Efekt 8 – Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego;
Efekt 9 – Student podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; prezentuje postawę pedagogicznej odpowiedzialności;
Efekt 10 – Student zachowuje zasady etyczne w pracy z uczniem o SPE
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, filmy edukacyjne, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Analiza podstawowych zagadnień terminologicznych dotyczących pedagogiki osób z trudnościami w nauce w literaturze przedmiotu polskiej i zagranicznej. Zagadnienie profilaktyki trudności szkolnych. Teoretyczne i praktyczne modele wyjaśniania uwarunkowań (biologicznych, psychologicznych, społecznych i dydaktycznych) tych trudności. Cele, zasady, formy pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce w różnym wieku. Wybrane metody diagnozy i terapii pedagogicznej specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Metody diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Uczniowie dolnej normy intelektualnej. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych. Problematyka leworęczności i zaburzeń lateralizacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny – efekty 1-6
Analiza case study w czasie zajęć – efekty 1-10
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bogdanowicz M. (1992) Leworęczność dzieci Warszawa: WSIP, s. 5 - 156.
Bogdanowcz M. Adryjanek A. (2005) Uczeń z dysleksją w domu. Gdynia: Operon.
Bogdanowicz M. (2011). Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Gdańsk: Harmonia.
Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: BiFolium.
Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ss. 198
Domagała-Zyśk E., Dłużniewska A. (2017). Zasady postępowania diagnostycznego w badaniach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W: K. Krakowiak Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 58-67. ISBN: 978-83-65450-95-1
Ewa Domagała-Zyśk (2017). Standardy i wskazówki przygotowywania oraz adaptacji narzędzi diagnostycznych i procesu diagnostycznego dla dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami w uczeniu się. W: K. Krakowiak (red.). Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, s. 195-205. ISBN: 978-83-65450-95-1
Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. Jak rozwijać wśród uczniów pozytywny obraz siebie? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. III. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017). Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność radzenia sobie z trudnościami i poczucie sprawczości? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. I. ISBN 978-83-65450-89-0
Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017). Jak rozwijać wśród uczniów konstruktywne relacje społeczne? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. II. ISBN 978-83-65450-90-6.
Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017). Jak rozwijać wśród uczniów pozytywny obraz siebie? Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. III. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. ISBN 978-83-65450-91-3
Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Knopik M., Konowałek A., Krajewska M., Mazur J., Sudewicz K., Zakrzewska E. (2017). Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów? Poradnik dla wychowawców i nauczycieli. TROS-KA Materiały postdiagnostyczne cz. IV. ISBN 978-83-65450-92-0.
b) uzupełniająca:
Domagała - Zysk E. (2004). Autonomia czy odłączenie? O roli osób znaczących w życiu młodzieży z trudnościami w nauce. Lublin: Wydawnictwo TN KUL, s. 86 - 133, 169 - 224.
Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U. (2017). Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ss. 198
Gruszczyk-Kolczyńska (1994). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa: WSIP, s.6 - 153.
Domagała-Zyśk E. (2017). Trudności w czytaniu i pisaniu i osób niedosłyszących i słabosłyszących – uwarunkowania i symptomatologia.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę