Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Aneta Duda
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przekazanie wiedzy dotyczącej procesu negocjowania, czy też efektywnych praktyk negocjacyjnych wykorzystywanych w kontekście sytuacji służbowych i prywatnych, handlowych i społecznych. Zapoznanie studentów się z regułami rządzącymi publiczną prezentacją i własnymi stylami zachowań w sytuacjach negocjacyjnych. Wykształcenie umiejętności wyboru i praktycznego zastosowania wybranych technik negocjacji oraz obrony przed manipulacją.
Wymagania wstępne
Podstawowe umiejętności komunikacyjne.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie wiedzy:
K_W08: student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, ich prawidłowości i zakłóceń
K_W15: student ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
W zakresie umiejętności:
K_U02: student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_U07: student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych
K_U14: student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności negocjacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i realizacją negocjacji
K_U14: student potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
W zakresie kompetencji:
K_K04: ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne
K_K06 Zna i respektuje zasady prowadzenia konstruktywnych negocjacji, przeciwdziała manipulacji
K_K08: student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu negocjacji i wystąpień publicznych
Metody dydaktyczne
Analiza przypadków, prezentacje, gry i ćwiczenia podnoszące umiejętności negocjacyjne uczestników.
Treści programowe przedmiotu
1-4 Strategie i techniki manipulacyjne – ustępstwa, obietnice, groźby, działania ingracjacyjne. Makiawelizm.
5-6 Najpoważniejsze błędy popełniane w negocjacjach
7. Etyka w negocjacjach. Dialog i współdziałanie w poszukiwaniu wspólnych korzyści.
8-11. Treningi negocjacyjne: kompetencje negocjatora, strategie kooperacji i rywalizacji, przygotowanie się do negocjacji
12-15. Trening wystąpień publicznych: bariery i lęki związane z wystąpieniami, sygnały niewerbalne, atrakcyjność prezentacji, angażowanie słuchaczy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
 Oceny bardzo dobrej w odniesieniu do wiedzy:
Student ma wyczerpującą wiedzę dotyczącą wszystkich omawianych procesów i technik komunikowania interpersonalnego, ich prawidłowości i błędów. Posiada podstawową wiedzę o uczestnikach procesu negocjacyjnego.
 Oceny dobrej w odniesieniu do wiedzy:
Student ma wyczerpującą wiedzę dotyczącą większości omawianych procesów i technik komunikowania interpersonalnego, ich prawidłowości i błędów. Posiada podstawową wiedzę o uczestnikach procesu negocjacyjnego.
 Oceny dostatecznej w odniesieniu do wiedzy:
Student ma wyczerpującą wiedzę dotyczącą podstawowych procesów i technik komunikowania interpersonalnego, ich prawidłowości i błędów.
 Oceny bardzo dobrej w odniesieniu do umiejętności:
Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych. Potrafi ocenić przydatność wszystkich omawianych technik do realizacji zadań związanych z negocjacjami, wystąpieniami publicznymi i autoprezentacją.
Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania procesu negocjacyjnego; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów negocjacyjnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma bardzo dobrze wykształcone umiejętności negocjacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań negocjacyjnych.
 Oceny dobrej w odniesieniu do umiejętności:
Student potrafi nazwać i ocenić przydatność wszystkich omawianych technik do realizacji zadań związanych z negocjacjami, wystąpieniami publicznymi i autoprezentacją.
Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu projektowania procesu negocjacyjnego; potrafi przewidywać skutki planowanych działań.
Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma dobrze wykształcone umiejętności negocjacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań negocjacyjnych.
 Oceny dostatecznej w odniesieniu do umiejętności:
Student potrafi nazwać i ocenić przydatność podstawowych technik do realizacji negocjacji.
Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu projektowania procesu negocjacyjnego.
Potrafi pracować w zespole pełniąc określoną rolę, ma dostatecznie wykształcone umiejętności negocjacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem podstawowych procesów negocjacyjnych.
 Oceny bardzo dobrej w odniesieniu do kompetencji:
Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy na każdych zajęciach, projektuje i wykonuje działania z zakresu negocjacji i wystąpień publicznych na wysokim poziomie.
 Oceny dobrej w odniesieniu do kompetencji:
Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy na większości zajęć, projektuje działania z zakresu negocjacji i wystąpień publicznych na wysokim poziomie. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny.
 Oceny dostatecznej w odniesieniu do kompetencji:
Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy na większości zajęć, projektuje działania z zakresu negocjacji i wystąpień publicznych na poziomie podstawowym. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny.
Podstawą oceny jest analiza kompetencji nabywanych podczas ćwiczeń i symulacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa 2016.
Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2000.
R.J. Lewicki, B. Barry, D.M. Saunders, Zasady negocjacji, Poznań 2011.
T. Hindle, Sztuka prezentacji, Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca:
W. Haman, J. Gut, Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Gliwice 2008.
Ch.W. Moore, Mediacje, praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009.
W. Ury, Odchodząc od nie, Warszawa 2014.
A. Binsztoka, Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji, Warszawa 2013
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem