Warsztat filmowy (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Znajomość mechanizmów determinujących powstawanie działa filmowego, relacji obraz-dźwięk. C2. nabycie wiadomości dotyczących podstawowych regulacji prawnych dotyczących powstawania i rozpowszechniania dzieł filmowych oraz granic ochrony prawnej podmiotów uczestniczących w produkcji i rozpowszechnianiu dzieł filmowych
Wymagania wstępne
wiedza o podstawach prawa cywilnego i prawa autorskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów komunikacyjnych
K_W10 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji medioznawczych i kulturalnych, p, pogłębioną w wybranych zakresach

UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych ze specjalistami , jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
K_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 est gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; angażuje się we współpracę
K_K03 ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy
Metody dydaktyczne
ćwiczenia, dyskusja, analiza, gry dydaktyczne, zadania koncepcyjne w grupie i indywidualne
Treści programowe przedmiotu
Działania organizacyjne związane z produkcją filmową.
Mechanizmy produkcji filmowej. Instytucje kultury zajmujące się wspieraniem twórczości filmowej.
Analiza techniczna dzieła filmowego, tłumaczenie pomysłu na język obrazu. Pojęcie filmu.
1. Problemy definicyjne.
2. Film jako przedmiot stosunków cywilno - prawnych.
3. Film a utwór kinematograficzny.
4. Utwory audiowizualne.
5. Wideogramy.
Podstawy prawa filmowego.
1. Dzieje prawa filmowego.
2. Ustawa o kinematografii.
3. Obowiązujące akty wykonawcze.
Umowy w dziedzinie filmu..
1. Podmiotowe prawo autorskie.
2. Systematyka umów w dziedzinie filmu.
3. Obrót prawami majątkowymi.
Producent filmu.
1. Pojęcie producenta.
2. Kooprodukcja.
3. Produkcja filmu.
4. Stacja telewizyjna jako producent utworu audiowizualnego.
Eksploatacja filmu.
1. Dystrybutor.
2. Podmioty eksploatujące sale kinowe.
3. Sprzedaż i wypożyczanie i rozpowszechnianie filmu .
4. Stacja telewizyjna jako podmiot eksploatujący film,
5. Rozpowszechnianie w sieci kablowej.
Treść i forma umowy o rozpowszechnianiu filmu.
1. Treść i forma umowy.
2. Elementy umowy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W - na ocenę 2 -Student nie zna podstawowych treści programowych
W - na ocenę 3 - Student potrafi wybiórczo wskazać i scharakteryzować treści omawiane na zajęciach
W - na ocenę 4 - Student zna treść regulacji prawnych, poglądy doktryny prawa i judykatury dotyczące omawianych zagadnień prawnych.
W - na ocenę 5 - Student posiada wiedzę wykraczającą poza zakres omawianej na zajęciach problematyki, umie formułować własne wnioski i postulaty, dokonuje oceny obowiązujących regulacji prawnych i potrafi tę ocenę uzasadnić.
U - na ocenę 2 - Student nie rozumie oceny prawnej stanów faktycznych.
U- na ocenę 3 - Student rozumie sposób oceny prawnej stanów faktycznych.
U - na ocenę 4 - Student potrafi samodzielnie dokonywać oceny prawnej stanów faktycznych.
U - na ocenę 5 - Student potrafi wskazać różne sposoby oceny tego samego stanu faktycznego.
K- na ocenę 2 - Student nie angażuje się w proces nauki.
K- na ocenę 3 - Student ma obojętny stosunek do zajęć.
K- na ocenę 4 - Student ma świadomość potrzeby podnoszenia swych kwalifikacji.
K- na ocenę 5 - Student w praktyce wykorzystuje nabyte umiejętności.
Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
G. Tylec, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Lublin 2013.
M. Poźniak Niedzielska, J. Szczotka M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Lublin 2007.
Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M,. Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych , Warszawa 2010.
J. Sobczak, Podstawy prawa filmowego, Gniezno 2008.
P. Ślęzak, Umowa o rozpowszechnianiu filmu, Warszawa 1999,
Literatura uzupełniająca:
M. Hendrykowski, Autor w filmie, Poznań 1991.
M. Poźniak - Niedzielska, Autorstwo dzieła filmowego, Warszawa 1968.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę