Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Maniowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
nauka języka włoskiego na poziomie C1
Wymagania wstępne
znajomość języka włoskiego na poziomie B2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09 ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, a także jego powiązania z językami klasycznymi
K_W10 zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów użytkowych, literackich i naukowych
języka/języków wybranej specjalności oraz/lub do języków programowania i technologii mowy
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji
K_U05 potrafi rozpoznawać i oceniać procesy i zjawiska językowe, literackie i kulturowe na podstawie uzyskanej wiedzy i z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi wykorzystywanych w badaniach filologicznych oraz/lub w badaniach interdyscyplinarnych
K_U07 potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego
K_U08 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk językowych, literackich i kulturowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałej aktualizacji w kontekście wykonywanego zawodu
K_K03 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku/językach wybranej specjalności i uczenia się przez całe życie
K_K04 wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów
Metody dydaktyczne
przekład ustny (a vista) i pisemny
Treści programowe przedmiotu
traduzione di documenti giuridici e legali ex.
riscontro comunicazione; richiesta di archiviazione parziale; denuncia cautelativa; sentenza Corte di Cassazione;
referto medico all\'autorità giudiziaria; relazione sinistro; notificazioni all\'estero
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
- aktywna obecność studenta na zajęciach
- pozytywne zaliczenie wszystkich testów i sprawdzianów w przewidzianym terminie.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie student otrzymuje ocenę negatywną.
W przypadku otrzymania oceny negatywnej z testu lub sprawdzianu student jest zobowiązany przystąpić do zaliczenia poprawkowego w ciągu 3 tygodni od pierwszego terminu.
Terminowe oddawanie prac pisemnych. Oddanie pracy po ustalonym terminie skutkuje uzyskaniem negatywnej oceny.

Na ocenę 2:
student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza prac semestralnych, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę 3:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 65%-79%)
Na ocenę 4:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 80%-91%)
Na ocenę 5:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Zalicza prace zaliczeniowe pisemne i ustne (poprawność: 92%-100% )
Literatura podstawowa i uzupełniająca
dokumenty prawne i prawnicze polskie i włoskie
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin