Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ewelina Mokrosz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Doskonalenie struktur gramatycznych poznanych w roku I oraz wykorzystanie ich w konstrukcjach zdań złożonych
C2 Nabycie umiejętności poprawnego rozróżniania i stosowania nowych konstrukcji gramatycznych oraz czasowników frazalnych
C3 Rozwijanie umiejętności stosowania różnych struktur gramatycznych (z uwzględnieniem czasowników frazalnych) w zależności od kontekstu/sytuacji komunikacyjnej i intencji użytkownika języka
C4 Nabycie umiejętności rozróżniania stylu formalnego i kolokwialnego współczesnej angielszczyzny oraz umiejętności stosowania struktur gramatycznych właściwych dla danego rejestru (tj. języka pisanego i mówionego)
C5 Opanowanie stopnia kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi egzaminu C1
C6 Zgłębianie znajomości gramatyki j. angielskiego w porównaniu do j. polskiego
Wymagania wstępne
1. Poziom j. angielskiego nie niższy niż średniozaawansowany (B2)
2. Znajomość podstawowych terminów gramatycznych oraz umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy zagadnień gramatycznych
3. Znajomość czasów i struktur gramatycznych wprowadzonych w poprzedzającym roku akademickim
4.Świadomość znaczenia użycia odpowiednich struktur gramatycznych dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKP_W01Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i znaczeniu gramatyki języka angielskiego
EKP_W02 Student zna terminologię związaną z podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa, w szczególności dotyczącymi gramatyki
praktycznej
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny gramatyki w j. polskim
EKP_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu gramatyki praktycznej języka angielskiego
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach i zmianach charakterystycznych dla systemu gramatycznego j. angielskiego
EK P_W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne językowo (w tym gramatycznie) wyrażanie własnych myśli w języku angielskim pisanym (eseje, sprawdziany) i
mówionym (dyskusje akademickie, konwersacje w ramach poszczególnych przedmiotów z programu studiów i egzaminów ustnych
EK P_W18 Student zna strukturalne cechy charakteryzujące różne rejestry języka angielskiego, w tym rejestr języka akademickiego, i rozróżnia między odpowiednimi a niewłaściwymi dla nich konstrukcjami gramatycznymi
EKP_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością gramatyki j. angielskiego

UMIEJĘTNOŚCI
EKP_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z zagadnieniami gramatycznymi
EK P_U03 Student jest w stanie precyzyjnie i poprawnie językowo (w tym gramatycznie) wyrażać własne myśli w języku angielskim
EK P_U04 Student potrafi wyrażać swoje poglądy w języku angielskim pisanym i mówionym, w stylu formalnym i codziennym/potocznym, używając struktur gramatycznych odpowiednich dla danego stylu/rejestru
EKP_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z gramatyką j. angielskiego korzystając przy tym z różnych źródeł, kierując się wskazówkami nauczyciela
EK P_U22 Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie gramatyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K03 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swych kompetencji językowych z zakresu praktycznej gramatyki j. angielskiego w celu osiągania coraz większej poprawności językowej
EKP_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne
Zajęcia mają charakter warsztatowy i polegają na ćwiczeniu struktur gramatycznych, również w odniesieniu do języka rodzimego, poprzez zastosowanie metody pracy w podgrupach lub w parach. W parach lub podgrupach studenci rozwiązują problemy gramatyczne zadane przez nauczyciela, weryfikują rozwiązania innych członków grupy, wyjaśniają sobie wzajemnie konkretne użycia gramatyczne oraz ich zastosowanie w komunikacji codziennej. Nauczyciel monitoruje pracę poszczególnych par oraz grup i odpowiada na indywidualne potrzeby studentów. Zastosowane metody mają na celu wybudowanie umiejętności praktycznego stosowania gramatyki angielskiej.
Treści programowe przedmiotu
Czasowniki modalne I (powtórzenie)
Czasowniki modalne II (powtórzenie)
Czasowniki modalne III (powtórzenie)
Czasowniki modalne IV
Czasowniki modalne V
Okresy warunkowe I (powtórzenie)
Okresy warunkowe II
Okresy warunkowe III
Mowa zależna I
Mowa zależna II
Mowa zależna III
Przedimiki I
Przedimiki II
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Studenci przygotowują w domu ćwiczenia do zajęć.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych oraz uzyskanie minimum 120 punktów na 200 możliwych ze wszystkich testów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
R. Side & G. Wellman Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, fully updated for the revised CPE /Longman/
H. Gethin Grammar in Context /Longman/M. Vince & P. Sunderland Advanced Language Practice /Macmillan/
A. J. Thomson & A. V. Martinet A Practical English Grammar /Oxford University Press/
B. D. Graver Advanced Language Practice /Oxford University Press/
F. V. Bywater A Proficiency Course in English /Hodder and Stoughton/
M. Mann & S. Taylore-Knowles Destination C1 & C2: Grammar & Vocabulary /Macmillan/
M. Foley & D. Hall Longman Advanced Learners’ Grammar /Longman/
G. Yule Oxford Practice Grammar /Oxford University Press/
M. Hewings Advanced Grammar in Use /CUP/
S. Haines, M. Nettle & M. Hewings Advanced Grammar in Use. Supplementary Exercises /Cambridge University Press/
M. Vince Macmillan English Grammar in Context /Macmillan/
V. Evans CPE Use of English 1 for the Revised Cambridge Proficiency Exam /Express Publishing/
M. Swan Practical Language Usage /Oxford University Press/
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę