Język angielski - CEF B1 (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_C01 celem zajęć jest dokonanie zmiany w kompetencjach studenta, aby mógł w sposób w miarę swobodny porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie. Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych integrując je do poziomu umożliwiającego posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne
W_W01 zna język angielski na poziomie A2/B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin (np. życie rodzinne i społeczne, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, klimat i środowisko, zagrożenia cywilizacyjne, środki masowej komunikacji);
K_W02. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
K_W03. przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego.
UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHANIE
K_U01. rozpoznaje główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy;
K_U02. rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin, jeśli te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie;
K_U03. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte, jeśli tematyka tekstu dotyczy niezbyt złożonej dziedziny;
K_U04. identyfikuje główny przekaz prostych wykładów dotyczących znanej mu dyscypliny oraz wygłaszanych w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
K_U01. wychwytuje przekaz w tekstach dotyczących niezbyt złożonej tematyki i napisanych w sposób przejrzysty;
K_U02 wyszukuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących niezbyt złożonej tematyki;
K_U03. rozpoznaje główny przekaz/ argumentacje tekstów dotyczących znanej mu dziedziny pod warunkiem, że język użyty w tych tekstach jest w miarę prosty i nieidiomatyczny.
MÓWIENIE
K_U01. wypowiada się w miarę płynnie na różne znane niezbyt złożone tematy;
K_U02. wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego;
K_U03. bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania (np.: dotyczące rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących);
K_U04. krótko uzasadnia własne poglądy i plany;
K_U05. relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia, opisując własne reakcje i wrażenia;
K_U06. wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat (zgodny z kierunkiem studiów);
K_U07. odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
K_U08.formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w grupie.
PISANIE
K_U01. pisze proste teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy (list, krótki raport, relacja, esej, streszczenie);
K_U02. notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie (dotyczącym studiowanej dziedziny).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętnościw zakresie języków obcych;
K_K02. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
K_K03. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
Metody dydaktyczne
metody nauczania praktycznego z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje ,symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, praca w zespołach i praca indywidualna
Treści programowe przedmiotu
treści zawarte w rubryce \'efekty kształcenia\' realizowane w ramach ćwiczeń
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Sposoby weryfikacji: praca na zajęciach, test, kartkówka, krótka prezentacja, esej/list/raport, prowadzenie dialogu, uczestnictwo w dyskusji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Speak Out Intermediate(Student\'s Book/ Workbook)
MygrammarLab Intermediate B1/B2
materiały udostępniane za pomocą platformy e-learningowej
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę