Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Sylwia Mitko
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Integralna część dwuletniego bloku zajęć Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia, prowadzonego osobnym trybem dla studentów rozpoczynających naukę języka niemieckiego oraz studentów zaawansowanych.
Celem zajęć jest pogłębienie znajomości zasad gramatyki języka niemieckiego i umiejętności ich praktycznego zastosowania w codziennej komunikacji, poszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności tłumaczenia struktur z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, oraz umiejętności zautomatyzowanego posługiwania się poprawnymi strukturami w języku pisanym i mówionym.
Wymagania wstępne
Dobra znajomość języka niemieckiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Kompetencje społeczne
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_K03 rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego
K_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem własnej kompetencji językowej a ich postrzeganiem przez świat zewnętrzny

Umiejętności
K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niemieckiego
K_U03 potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim
K_U04 stosuje różne rejestry języka, potoczny, urzędowy, literacki oraz akademicki
K_U21 posiada umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego na poziomie C1 zgodnie z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
K_U24 posiada umiejętność tłumaczenia struktur z jęz. niem. na polski i odwrotnie
Wiedza
K_W01 posiada podstawową wiedzę o usytuowaniu i znaczeniu filologii germańskiej w odniesieniu do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej tejże filologii
K_W02 zna podstawową terminologię filologiczną w języku niemieckim
K_W03 zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim
ogólnym
K_W10 zna i rozumie główne nurty badań nad językiem niemieckim w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego rozwoju i zróżnicowania geograficznego oraz społecznego
K_W11 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka
K_W15 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka, leksyka)
K_W16 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów
K_W17 zna różne rejestry języka – potoczny, urzędowy, literacki, a także rejestr języka akademickiego
Metody dydaktyczne
ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie polsko-niemieckie, wyjaśnianie reguł gramatycznych, konwersacja
Treści programowe przedmiotu
1. rzeczownik – powtórzenie i rozszerzenie:
- deklinacja mocna, słaba i mieszana
- rzeczowniki odprzymiotnikowe
- liczba mnoga rzeczowników
2. przymiotnik– powtórzenie i rozszerzenie:
- deklinacja
- rekcja
3. czasownik:
- strona bierna – wszystkie czasy, strona bierna z czasownikami modalnymi, formy zastępcze
- rekcja
- Konjunktiv I i mowa zależna
- Konjunktiv II i codzienna komunikacja
4. przyimki
5. zintegrowane ćwiczenia strukturalne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
obecność i aktywny udział w zajęciach
przygotowanie w domu na zadany temat, przygotowanie zadanych ćwiczeń
prace pisemne: duże kolokwia, krótkie testy
uzyskanie pozytywnych ocen z testów zaliczeniowych
maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności

ocena bardzo dobra: bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień gramatycznych oraz słownictwa, bardzo dobra umiejętność zastosowania ich w praktyce, bardzo dobre oceny z prac pisemnych i udziału w zajęciach;
ocena dobra: dobra znajomość omawianych zagadnień gramatycznych oraz słownictwa, dobra umiejętność zastosowania ich w praktyce, dobre oceny z prac pisemnych i udziału w zajęciach;
ocena dostateczna: słaba znajomość omawianych zagadnień gramatycznych oraz słownictwa, zadowalająca umiejętność zastosowania ich w praktyce, oceny dostateczne z prac pisemnych i udziału w zajęciach;
ocena niedostateczna: nieznajomość omawianych zagadnień gramatycznych oraz słownictwa, brak umiejętności zastosowania ich w praktyce, oceny niedostateczne z prac pisemnych i udziału w zajęciach, liczne nieobecności na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
F. Claimer/E.G. Heilmann/H. Röller, Übungsgrammatik für Mittelstufe
S. Bęza, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego
A. Buscha/ Sz. Szita B Grammatik
A. Buscha / Sz. Szita / S. Raven C Grammatik
H. Dreyer / R. Schmitt Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik
J. Flinik, Deutsch. Grammatik üben für die Prüfung
H. Földeak, Sag’s besser T. 1- 2
A. Hering, M. Matussek, M. Perlmann-Balme, Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik
K. Hall/ Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene
G. Helbig/J. Buscha, Übungsgrammatik Deutsch
F. Jin/U. Voß, Grammatik aktiv B1-C1
E. Krawczyk/M. Majkowska, Testy gramatyczne z języka niemieckiego dla szkół średnich i wyższych
B. Mikołajczyk/P. Theobald, Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Czasownik
J. Plizga, Niemiecki w tłumaczeniach. Gramatyka 1-4
E. Reymont/E. Tomiczek, Grammatik? Kein Problem! Cz. 1-3
E.M. Rostek. Deutsch. Grammatik-Training ABC
W. Schmitz, Übungen zu Präpositionen und synonymen Verben
B. Urbaniak, Język niemiecki. Ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne dla maturzystów, studentów, kandydatów na studia
A. Woynarowska/K. Woynarowski, Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę