Objazd zabytkoznawczy -zajęcia terenowe (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Prezentacja obiektów zabytkowych jako zintegrowanych zespołów w ich kulturowym otoczeniu.
C2 - Ukazanie specyfiki pracy z zabytkiem w terenie.
Wymagania wstępne
W1 - Gotowość studenta do ponoszenia kosztów i trudów podróży oraz wyzwań z nią związanych.
W2 - Wiedza ogólna na temat historii i sztuki Warmii, Mazur i Pomorza Wschodniego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student opisuje dzieła sztuki i obiekty architektoniczne używając prawidłowej terminologii - K_W03.
2. Student identyfikuje cechy stylowe obiektu zabytkowego, rozpoznaje jego proweniencję K_W04.
3. Student analizuje uwarunkowania historyczne powstania i funkcjonowania obiektu zabytkowego i tłumaczy ich wpływ na obiekt - K_W05.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student prezentuje wiedzę na temat wybranych obiektów w postaci tekstu i wygłoszonego na jego podstawie wykładu, porządkuje tym samym zebraną wiedzę, dobiera odpowiednie środki do każdego rodzaju wypowiedzi - K_U06.
2. Student posługuje się wiedzą nabytą w toku dotychczasowych studiów, dobierając informacje w zależności od wymagań stawianych przez opracowywany obiekt, w aspekcie formalnym, ikonograficznym i treściowym - K_U01.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student działa w zespole, w którym przyjmuje różne zadania - K_K03.
2. Student postrzega relacje łączące zabytek z lokalną społecznością i regionem, dostrzega potrzebę ochrony kulturowego dziedzictwa - K_K01.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja moderowana przez prowadzącego, praca z zabytkiem w terenie.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
1. Prezentacja wybranych obiektów zabytkowych Warmii, Mazur i Pomorza Wschodniego na szerszym tle historyczno-artystycznym, z uwzględnieniem specyfiki odwiedzanego regionu [najważniejsze miejscowości: Święta Lipka, Stoczek Klasztorny, Lidzbark Warmiński, Orneta, Krosno Warmińskie, Chwalęcin, Braniewo, Frombork, Malbork, Tczew, Pelplin, Kwidzyn, Świecie, Chełmno, Toruń].
2. Ukazanie problemów funkcjonowania zabytku w terenie (między innymi jego ochrony konserwatorskiej).
3. Aplikacja znanej studentom terminologii historii sztuki i architektury do opisu konkretnych obiektów oraz poprawność sporządzania opisów.
4. Rozpoznawanie i datowanie stylów, ornamentów, materiałów i technik budowlanych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach, zgromadzenie informacji na temat odwiedzanych obiektów oraz opracowanie pisemne i wygłoszenie referatów na temat wybranych obiektów - teksty (opatrzone bibliografią) należy co najmniej dwa tygodnie przed objazdem przedstawić prowadzącemu zajęcia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
T. Chrzanowski, Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii, Olsztyn 1978
Sztuka pobrzeża Bałtyku (Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1976), Warszawa 1978
Ponadto: literatura zalecana indywidualnie, dostosowana do poszczególnych obiektów zabytkowych i związanej z nimi problematyki.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę