Praktyka muzealna (praktyki) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 85
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Student poznaje średniowieczną sztukę jako kontynuację dziedzictwa artystycznego Europy antycznej jednocześnie wprowadzany jest stopniowo - według przyjętej akademickiej chronologii - do nowych procesów artystycznych w Europie pomiędzy IX a XV wiekiem
2. Student zna zagadnienia rzemiosła artystycznego, materiału wykonawstwa i technologii
3. Student potrafi datować obiekt (architektura lub plastyka), wskazać na jego przynależność do ciągu stylistycznego Europy lub Polski oraz wskazać jego oryginalność (technologiczną, artystyczną)
4. Student rozpoznaje funkcję przedmiotu artystycznego - liturgiczne, rytualne, użytkowe
Wymagania wstępne
-przygotowanie do odbycia praktyki muzealnej
-podstawowa wiedza z zakresu stanu zachowania zabytków architektonicznych np. erozji kamienia, funkcjonowania obiektu, dzieł ruchomych w przestrzeni: muzealnej, galeriach oraz miejscach sakralnych liturgicznych lub nieliturgicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma systematyczną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki i jej relacji z innymi obszarami humanistyki.
K_W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym oraz szczegółową terminologię stosowaną w wiedzy o sztuce.
K_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą współczesnych kierunków rozwoju badań nad sztuką, zna najważniejsze orientacje badawcze i modele metodologiczne. Zna i rozumie najważniejsze, odnoszące się do dzieł sztuki metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat dziejów sztuki powszechnej i polskiej, jej uwarunkowań kulturowych, historycznych, społecznych i religijnych.
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę szczegółową odnośnie wybranych zagadnień
K_W06 Ma systematyczną wiedzę dotyczącą dziejów teoretycznej refleksji nad sztuką (architekturą i sztukami plastycznymi), obejmującą zagadnienia z zakresu filozofii, estetyki, teorii i historiografii sztuki
K_W07 Ma pogłębioną wiedzę na temat związków historii sztuki z innymi dyscyplinami nauki, pozwalającą na rozpatrywanie wybranych zagadnień w perspektywie badań interdyscyplinarnych.
K_W08 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Ma pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące wyszukiwanie, porządkowanie i analizowanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, krytyczną analizę źródeł, umiejętność syntezy, definiowania problemów , dobór właściwych metod badawczych, samodzielne formułowanie wniosków.
K_U02 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, podejmuje własne działania naukowe.
K_U03 Potrafi samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki oraz zjawisk artystycznych wykorzystując pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki i odwołując się do osiągnięć innych dyscyplin humanistyki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji, doskonali umiejętności, potrafi planować kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03 Potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania.
K_K04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K07 Bierze odpowiedzialność za swoje działania profesjonalne, potrafi zaplanować i kierować pracą innych.
K_K08 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacja i instytucjach zajmujących się kulturą.
Metody dydaktyczne
-wykład połączony z dyskusją
-poznawanie, interpretacja przedmiotu w terenie
Treści programowe przedmiotu
Poznanie średniowiecznej sztuki - jej miejsca w chronologii dziedzictwa artystycznego Europy
Wprowadzenie - według przyjętej akademickiej chronologii - do nowych procesów artystycznych w Europie pomiędzy IX a XV wiekiem
Poznanie zagadnień rzemiosła artystycznego, materiału wykonawstwa i technologii
Zapoznanie ze sposobem datowania obiektów (architektura lub plastyka), wskazanie na ich przynależność do ciągu stylistycznego Europy lub Polski oraz wskazanie jego oryginalności (technologicznej, artystycznej)
Rozpoznanie funkcji przedmiotu artystycznego - przedmioty liturgiczne, rytualne, użytkowe.
Rozpoznanie poprzez sztukę elitarności grup społecznych - fundatorów, indywidualnych lub grupowych np. bractw,
Sztuka w obrębie zagadnień społecznych i materialnych uwarunkowań Europy średniowiecznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wymagana literatura szczegółowa podana zostanie podczas trwania zajęć.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem