Literatura i kultura staroniemiecka - L (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marzena Górecka prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wykład ma na celu dokonanie panoramiczno-sumarycznego przeglądu niemieckiej literatury dawnej od VIII do XVII wieku (średniowiecze, humanizm, reformacja, barok) oraz zapoznanie słuchaczy z głównymi nurtami i tendencjami kulturowo-literackimi oraz ich najbardziej reprezentatywnymi utworami z uwzględnieniem przemian politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość języka niemieckiego oraz wiedza ogólna z zakresu historii literatury i kulturoznawstwa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu literatury niemieckiej od jej początków, tj. okresu germańskiego; poznaje jej obraz usystematyzowany według chronologii; zapoznaje się ze specyfiką literatury starszej (przekaz ustny, rękopiśmienniczy, anonimowy; zapis literatury w językach staro-wysokoniemieckim), średnio-wysokoniemieckim i wczesno-wysoko-niemieckim), rozpoznaje, definiuje i opisuje fenomeny kulturowo-literackie najstarszych wieków obszaru niemieckojęzycznego; porównuje tematy i formy literatury starszej ze współczesną.

UMIEJĘTNOŚCI
Słuchacz wykładu rozpoznaje formy i motywy dawnej literatury; orientuje się w jej rozwoju i jego uwarunkowaniach; potrafi odróżnić poszczególne epoki kultury i literatury starszej na podstawie odmiennych ośrodków kulturowych, tematów i innowatorskich podgatunków; potrafi analizować i interpretować zjawiska literackie w ich kontekście kulturowym; dostrzega oryginalność i aktualność omawianych fenomenów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Słuchacz wykładu kształtuje dbałość o słowo pisane i wrażliwość na estetykę oraz wymowę tekstów literackich dawnych wieków.
Metody dydaktyczne
Wykład, głoszony w formie multimedialnej, mający formę wykładu dialogowanego typu podsumowującego, wymagającego od studenta krytycznego współmyślenia i weryfikacji nauczanego materiału, jest prowadzony w języku niemieckim (z licznymi objaśnieniami w języku polskim).
Treści programowe przedmiotu
Panoramiczny, sumaryczny przegląd literatury niemieckiej od VIII do XVII wieku, usystematyzowany według chronologii, gatunków, autorów i dzieł obszaru językowo-kulturowego na tle uwarunkowań gospodarczych i kulturowych oraz ich wpływu na kształtowanie się najstarszej literatury niemieckiej doby wczesnego, wysokiego i późnego średniowiecza, humanizmu, reformacji i baroku.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny w sesji zimowej roku akademickiego 2018/2019.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Czarnecka, M.: Historia literatury niemieckiej, Wrocław 2011.
Honsza, N.: Literatura niemiecka. W: Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, red. T. Skoczek, Kraków 2003: Tom II: Średniowiecze, s. 361-394; tom III: Renesans, s. 343-356; tom IV: Barok, s. 257-280.
Karolak, Cz., Kunicki, W., Orłowski H.: Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006, s. 17-142.
Klein, D.: Mittelalter. Lehrbuch Germanistik (mit 17 Abbildungen), Stuttgart 2006.
Bennewitz, I., Müller, I. (Hg.), Von der Handschrift zum Buchdruck. Spätmittelalter – Reformation – Humanismus 1320-1572, Reinbek 1991.
Niefanger, D.: Barock. Lehrbuch Germanistik, Stuttgart 2000.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin