Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paweł Wójcik
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z podstawami działania sieci komputerowych. 
C2 - Nabycie umiejętności planowania, budowania sieci komputerowych. 
C3 - Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu konfigurowania urządzeń sieciowych. 
C4 - Kształtowanie u studentów umiejętności pracy zespołowej przy tworzeniu sieci komputerowych.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowe wiadomości z matematyki, fizyki i informatyki na poziomie szkoły średniej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA 
1. Student wie jak działają współczesne sieci komputerowe - K_W01, K_W06. 
2. Student zna budowę modelu warstwowego sieci - K_W06. 
3. Student zna rolę urządzeń i protokołów sieciowych - K_W06. 
4. Student zna zasady planowania, konfiguracji oraz testowania sieci komputerowych - K_W06, K_W07. 

UMIEJĘTNOŚCI 
1. Student potrafi zbudować prostą sieć komputerową - K_U02, K_U04, K_U24. 
2. Student umie zaplanować, skonfigurować oraz przetestować sieć komputerową - K_U02, K_U06, K_U24. 
3. Student potrafi odnajdywać i rozwiązywać problemy w sieciach komputerowych - K_U02, K_U04, K_U24. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 
1. Student rozumie potrzebę dokształcania się - K_K01. 
2. Student potrafi prawidłowo nakreślić plan działania - K_K02. 
3. Student potrafi wykazać się inicjatywą - K_K03. 
4. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie - K_K04. 
5. Student zna prawne i etyczne aspekty dotyczące tematyki sieci komputerowych - K_K05.
Metody dydaktyczne
Ćiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem zestawów sprzętu Akademii Cisco (CCNA Exploration Premium Pod) / ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji sieci komputerowych (Cisco Packet Tracer) / praca indywidualna / praca w grupie.
Treści programowe przedmiotu
1. Życie w świecie skoncentrowanym na sieciach. 
2. Komunikacja w sieci. 
3. Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacji. 
4. Warstwa transportowa modelu OSI. 
5. Warstwa sieci modelu OSI. 
6. Adresowanie sieci - IPv4. 
7. Warstwa łącza danych. 
8. Warstwa fizyczna 
9. Ethernet. 
10. Okablowanie i planowanie sieci. 
11. Konfiguracja i testowanie sieci.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena dostateczna 
(W) - Student potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi. 
(U) - Student potrafi zaplanować prostą sieć komputerową. 
(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się. 

Ocena dobra 
(W) - Student potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi oraz zna wszystkie omawiane warstwy w modelu OSI. 
(U) - Student potrafi zaplanować i zbudować prostą sieć komputerową. 
(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz potrafi prawidłowo nakreślić plan działania 

Ocena bardzo dobra 
(W) - Student potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi oraz zna wszystkie omawiane warstwy w modelu OSI, a także wie jaką rolę pełnią protokoły w poszczególnych warstwach. 
(U) - Student potrafi zaplanować, zbudować prostą sieć komputerową oraz skonfigurować urządzenia sieciowe. 
(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się, potrafi prawidłowo nakreślić plan działania oraz potrafi wykazać się inicjatywą w rozwiązywaniu problemów w sieciach komputerowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: 
Curriculum na platformie Cisco Networking Academy (dostępne po zalogowaniu) 

Literatura uzupełniająca: 
Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon „Tony” W. Rufi, Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 1 Podstawy sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę