Problem jedności bytowej człowieka (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przedstawienie problemu bytowej jedności człowieka w ujęciu historycznym
C2. Analiza problemu bytowej jedności człowieka w perspektywie systematycznej
C3. Prezentacja antropologicznego dorobku Lubelskiej Szkoły Filozoficznej
Wymagania wstępne
W1. podstawowa wiedza w zakresie historii powszechnej i historii kultury
W2. umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma wszechstronną znajomość i pogłębione zrozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
K_W02 ma poszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03 zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk antropologii filozoficznej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne
K_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów filozoficznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, interesuje się aktualnymi wydarzeniami i trendami filozoficznymi i kulturalnymi
Metody dydaktyczne
wykład z wykorzystaniem metod prezentacji audiowizualnej; dyskusja, analiza wybranych tekstów, metody problemowe
Treści programowe przedmiotu
1. Przedstawienie problemu bytowej jedności człowieka w ujęciu historycznym, w ramach dwóch paradygmatów jedności człowieka (angelizm -- naturalizm)
2. Analiza problemu bytowej jedności człowieka w perspektywie systematycznej - dyskusja nad samym problemem, jego elementami oraz niektórymi stanowiskami
3. Prezentacja antropologicznego dorobku Lubelskiej Szkoły Filozoficznej: K. Wojtyły i M. A. Krąpca, oraz dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) student nie posiada znajomości i zrozumienia roli refleksji filozoficznej, nie ma wiedzy o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do innych nauk, nie zna terminologii podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk antropologii filozoficznej
(U) nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacji z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych ani formułować na tej podstawie sądów krytycznych, nie posiada umiejętności badawczych
(K) nie potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycji ich rozwiązania

Ocena dostateczna
(W) student posiada dostateczną znajomość i zrozumienie roli refleksji filozoficznej, ma elementarną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do innych nauk, zna podstawową terminologię systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk antropologii filozoficznej
(U) potrafi w dostatecznym stopniu wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych, potrafi też w dostatecznym stopniu formułować na tej podstawie sądy krytyczne, posiada elementarne umiejętności badawcze
(K) potrafi dokonać analizy sytuacji i problemów oraz podejmuje próby samodzielnego sformułowania propozycji ich rozwiązania

Ocena dobra
(W) student posiada dobrą znajomość i zrozumienie roli refleksji filozoficznej, ma dobrą wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do innych nauk, zna dobrze terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk antropologii filozoficznej
(U) potrafi dobrze wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne, posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów filozoficznych
(K) potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania

Ocena bardzo dobra
(W) student posiada bardzo dobrą znajomość i zrozumienie roli refleksji filozoficznej, ma bardzo dobrą wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do innych nauk, biegle opanował terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk antropologii filozoficznej
(U) potrafi biegle wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne, posiada liczne umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów filozoficznych
(K) potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
--podstawowa:
A. Gudaniec, U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby, Lublin 2016
--uzupełniająca:
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994
M. A. Krąpiec, Ja - człowiek, Lublin 1991
M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2005
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem