Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Piotr Olejarnik
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych,
C2-Podnoszenie na wyższy poziom wybranych cech motorycznych,
C3-Integrcja i mobilizacja zespołu do rywalizacji sportowej,
C4-Reprezentowanie Uczelni w AMWL, AMP oraz innych zawodach rangi mistrzowskiej i towarzyskiej.
Wymagania wstępne
Brak przeciwwskazań lekarskich,
Chęci i zaangażowanie do treningu oraz zawodów,
Strój sportowy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W_02 ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej
W_03 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U_02 posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U_03 potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 rozumie potrzebę uczenia się oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K_03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, kierując się zasadą „fair play” w swojej działalności
K_04 uczestniczy w życiu kulturalnym i sportowo-rekreacyjnych formach aktywności człowieka
Metody dydaktyczne
nauczanie zadań ruchowych metodą: syntetyczną, analityczną, mieszaną, kompleksową
realizacja zadań ruchowych: odtwórcza, proaktywna, twórcza.
Metoda startowa
Treści programowe przedmiotu
- kształtowanie wybranych cech motorycznych,
- doskonalenie elementów techniki gry (zagrywka, atak, przyjęcie, obrona, zastawienie, wystawienie-rozegranie)
- doskonalenie indywidualnej i zespołowej taktyki gry,
- współdziałanie na boisku,
- fragmenty gry i gra szkolna,
- mecze kontrolne
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, turnieje towarzyskie)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie semestru bez oceny. Podstawą do zaliczenia jest aktywny udział zajęciach sekcji i reprezentowaniu Uczelni
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Talaga J. Sprawność fizyczna ogólna, Testy. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004
Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
Talaga J.:A-Z Atlas ćwiczeń -Warszawa
Birch K., MacLaren D., George K., Fizjologia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa SA, Warszawa 2008.
Górski j., (red.), Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo lekarskie PZW, Warszawa 2006,2006.
Młodzieżowa Akademia Siatkówki 2012, Szkolenie Młodych Siatkarzy
Publikacja Autorska FIVB, Poradnik Trenera
Toshi Yoshida, Kontrolowanie piłki w przyjęciu zagrywki,Publikacja Biblioteki Polskiej Siatkówki, Warszawa 2013,
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem