Kościelne prawo publiczne (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 25
Kod ECTS:10900-0205-0200WYK0021
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zdobycie wiedzy w zakresie relacji Kościół - państwo oraz ochrony wolności religijnej.
C2 - Zapoznanie studentów z relacjami Kościół - państwo oraz Stolicy Apostolskiej z organizacjami międzynarodowymi przed i po Soborze Watykańskim II
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: prawoznawstwo,
W2 - znajomość zagadnień z przedmiotu: ustrój hierarchiczny Kościoła,
W3 - umiejętność porządkowania i analizowania przepisów wchodzących w skład porządków prawnych różnych podmiotów w obrocie publicznoprawnym, tj. Stolicy Apostolskiej, państw czy organizacji międzynarodowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. ma pogłębioną wiedzę w zakresie treści kościelnego prawa publicznego, znaczenia wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym i instytucjonalnym oraz działalności Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych - K2A_W12
2. ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych - K2A_W08

UMIEJĘTNOŚCI
1. posiada umiejętność aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i krytycznej oceny informacji - K2A_U07
2. posiada umiejętność krytycznej analizy materiałów i informacji - K2A_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność w podejmowaniu profesjonalnych działań w zakresie prawa kanonicznego - K2A_K02
Metody dydaktyczne
wykład
Treści programowe przedmiotu
1. Kościelne prawo publiczne przed i po Soborze Watykańskim II
2. Od monizmu pogańskiego do dualizmu chrześcijańskiego (I-IV w.)
3. Jedność społeczności chrześcijańskiej pod dwiema władzami (IV-XVI w.)
4. Kościół i państwa wyznaniowe w warunkach podziału Europy chrześcijańskiej w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.)
5. Pluralizm modeli relacji między państwem a Kościołem w epoce współczesnej (XVIII-XX w.)
6. Zasada wolności religijnej
7. Zasada autonomii i niezależności Kościoła i państwa
8. Współdziałanie między Państwem i Kościołem
9. Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
10. Stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej
11. Umowy międzynarodowe między Stolicą Apostolską i państwami
12. Gwarancje wolności religijnej w umowach międzynarodowych
13. Gwarancje wolności religijnej w prawie wspólnotowym i europejskim
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy w zakresie treści dotyczących kościelnego prawa publicznego
(U) - Student nie posiada umiejętności podejmowania dyskusji oraz dokonania krytycznej analizy materiałów
(K) - Student nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu treści dotyczących kościelnego prawa publicznego
(U) - Student posiada umiejętność podejmowania dyskusji i krytycznej analizy materiałów w stopniu wystarczającym
(K) - Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu treści dotyczących kościelnego prawa publicznego
(U) - Student posiada umiejętność podejmowania dyskusji i krytycznej analizy materiałów
(K) - Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu treści dotyczących kościelnego prawa publicznego
(U) - Student posiada umiejętność podejmowania otwartej dyskusji w gronie specjalistów oraz dokonania krytycznej analizy materiałów
(K) - Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność w podejmowaniu profesjonalnych działań w zakresie prawa kanonicznego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, wyd. 2, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
2. Krukowski J., Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.
3. Orzeszyna K., Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
4. Sitarz M. [et al.] (red.), Kościelne Prawo Publiczne. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Literatura uzupełniająca:
1. Krukowski J., Sitarz M., Stawniak H. (red.), Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2015.
2. Krukowski J., Sitarz M., Pieron B. (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014.
3. Krukowski J., Sobczyk P., Poniatowski M. (red. nauk.), Religia i etyka w edukacji publicznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.
4. Sobański R., Kościół jako podmiot prawa, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983.
5. Szołtysik P., Wzajemne relacje między Kościołem a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin