Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Zykubek
3Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Obowiązkowe zajęcia dla osób posiadających licencjat z filozofii
1Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Natura wszechświata (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
3Pochodzenie człowieka (konwersatorium)Z/4 30 dr Andrzej Zykubek
Obowiązkowe zajęcia dla osób nieposiadających licencjatu z filozofii
1Elementy metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
2Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Anna Palusińska
3Metody badań naukowych (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
4Podstawy logiki dla filozofów (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Seminaria magisterskie do wyboru
(należy wybrać 1 seminarium z poniższej listy, wybór seminarium jest wiążący na wszystkie pozostałe semestry)
1Antropologia filozoficzna i filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Etyka (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
4Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
8Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
9Metafizyka (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
10Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
11Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Przedmioty specjalizacyjne (należy wybrać jedną ścieżkę)
Ścieżka A: Filozoficzne podstawy teizmu
1Logika scholastyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2Metafizyczna interpretacja rzeczywistości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
3Odyseja filozoficzna - świat, bogowie, ludzie w poszukiwaniu natury człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Palusińska
4Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Przedmioty specjalizacyjne (należy wybrać jedną ścieżkę)
Ścieżka B: Klasyczne i współczesne koncepcje człowieka
1Dramat ludzkiej wolności i jego antropologiczne podstawy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
2Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
3Kulturowe i społeczne koncepcje człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki przyrodnicze (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
Memorial Lectures
(Ścieżka A i B: zamiast 30 godz. konwersatorium student może wybrać 30 godz. zajęć z listy Memorial Lectures)
1Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Zawieszone
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe zajęcia dla osób posiadających licencjat z filozofii
1Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
3Neuronauki a filozofia (konwersatorium)Z/4 30 dr Monika Dunin-Kozicka
Obowiązkowe zajęcia dla osób nieposiadających licencjatu z filozofii
1Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Iwanicki
2Główne pojęcia i współczesne teorie etyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr Anna Krajewska
3Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (translatorium)Z/4 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
4Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)Z/4 30 dr Marcin Iwanicki
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
(należy wybrać jeden przedmiot: 30 godz., 2 pkt. ECTS)
1Przedmiot w języku obcym (wybrany z ogólnouniersyteckiej listy przedmiotów) (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
(należy wybrać 1 translatorium; student obowiązany jest uczęszczać na translatorium z języka obcego, który zna na poziomie B2)
1Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)Z/3 30 Brak obsady
2Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)Z/3 30 dr Anna Krajewska
Seminaria magisterskie do wyboru
(kontynuacja seminarium wybranego w poprzednim semestrze)
1Antropologia filozoficzna i filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
2Etyka (seminarium)Zbo/4 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia kultury (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
4Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
5Filozofia religii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
7Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Logika (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
9Metafizyka (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
10Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
11Teoria poznania (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki wybranej w I semestrze)
Ścieżka A: Filozoficzne podstawy teizmu
1Bóg a zło (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
2Epistemologia przekonań religijnych (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
3Nowożytne i współczesne spory o poznawalność, istnienie i naturę Boga (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
4Problem Boga w filozofii europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr Paulina Sulenta
5Uzasadnianie twierdzeń teologicznych i światopoglądowych (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki wybranej w I semestrze)
Ścieżka B: Klasyczne i współczesne koncepcje człowieka
1Człowiek, technonauka i wartości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
2Etyczne i aksjologiczne podstawy systemów politycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
3Filozoficzne problemy badań nad odpowiedzialną sztuczną inteligencją (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
4Nowożytne i współczesne spory o naturę człowieka (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
5Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki ścisłe (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
Memorial Lectures
(Ścieżka A i B: zamiast 30 godz. konwersatorium student może wybrać 30 godz. zajęć z poniższej listy)
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Metody argumentacji i dyskusji filozoficznej (konwersatorium)Z/2 15 dr Błażej Gębura
2Sztuka retoryki w dyskusji filozoficznej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
3Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Przedmioty do wyboru
(kontynuacja translatorium wybranego na I roku)
1Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Jan Kłos
2Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Seminaria magisterskie do wyboru
(kontynuacja seminarium wybranego na I roku)
1Etyka (seminarium)Zbo/6 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Anna Palusińska
3Teoria poznania (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Praca magisterska
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Palusińska
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z I roku)
Ścieżka A: Świat - człowiek - kultura
1Geneza życia (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Zykubek
2Podstawy etyki normatywnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z I roku)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Nauka i interdyscyplinarność (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Filozofia XVII i XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Memorial Lectures
(Ścieżka A i B: zamiast 30 godz. konwersatorium student może wybrać 30 godz. zajęć z poniższej listy)
1Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Kierunki współczesnej psychologii (wykład)E/4 30 dr Justyna Iskra
Seminaria magisterskie do wyboru
(kontynuacja seminarium wybranego na I roku)
1Etyka (seminarium)Zbo/8 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
3Teoria poznania (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Przedmioty specjalizacyjne
Ścieżka A: Świat - człowiek - kultura
1Neoscholastyka - między filozofią a religią (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
2Spór o personalizm: Kant, Rosmini i Szkoła Lubelska (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Spór o tożsamość kulturową, spór o teorię sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
4Zagadnienie absolutu i Boga w filozofii europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr Paulina Sulenta
Przedmioty specjalizacyjne
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Filozofia najnowsza (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Filozofia nauk przyrodniczych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Logika w sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Wpływ rozwoju nauki i technologii na społeczeństwa demokratyczne (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Memorial Lectures
(Ścieżka A i B: zamiast 30 godz. konwersatorium student może wybrać 30 godz. zajęć z poniższej listy)
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze