Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Zykubek
3Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Obowiązkowe zajęcia dla osób posiadających licencjat z Filozofii
1Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Natura wszechświata (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
3Pochodzenie człowieka (konwersatorium)Z/4 30 dr Andrzej Zykubek
Obowiązkowe zajęcia dla osób nieposiadających licencjatu z Filozofii
1Elementy metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 dr Paulina Sulenta
2Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Zbo/4 30 dr hab. Anna Palusińska
3Metody badań naukowych (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
4Podstawy logiki dla filozofów (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Czakon
Seminarium magisterskie do wyboru
(Należy wybrać jedno seminarium; wybór jest wiążący na wszystkie pozostałe semestry)
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
6Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
7Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Komsta
11Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
12Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
13Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
14Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
15Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Ścieżka A: Świat - człowiek - Kultura
1Filozofia antyczna jako terapia (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Palusińska
2Geneza religii - apologia religii - "logika" nawrócenia (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
3Problem substancji i natury bytu w filozofii dawnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Daszkiewicz
4Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Filozofia oświecenia - między oryginalnością a standardem (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Główne nurty w filozofii prawa (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Nauka - społeczeństwo - wartości (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki przyrodnicze (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe zajęcia dla osób posiadających licencjat z Filozofii
1Filozofujący przyrodnicy (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Język łaciński dla filozofów (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
3Neuronauki a filozofia (konwersatorium)Z/4 30 mgr Monika Chylińska
Obowiązkowe zajęcia dla osób nieposiadających licencjatu z Filozofii
1Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Z/2 15 dr Maksymilian Roszyk
2Główne pojęcia i współczesne teorie etyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr Anna Krajewska
3Wprowadzenie do języka łacińskiego dla filozofów (translatorium)Z/4 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
4Zagadnienia i kierunki filozofii (konwersatorium)Z/4 30 dr Marcin Iwanicki
Seminarium magisterskie do wyboru
1Antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
2Biofilozofia (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
3Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/4 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
5Filozofia kultury (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
6Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
7Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
8Filozofia religii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
9Filozofia społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
10Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
11Historia filozofii w Polsce (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
12Historia filozofii współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
13Logika (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
14Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
15Metodologia nauk o kulturze (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
16Teoria poznania: Filozofia umysłu (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
Translatorium do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)Z/4 30 dr Anna Krajewska
2Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)Z/4 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Ścieżka A: Świat - człowiek - Kultura
1Etyczne i aksjologiczne podstawy systemów politycznych (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
2Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Daszkiewicz
3Główne koncepcje prawdy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Księga Pisma i Księga Natury w filozofii średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5Możliwe światy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Filozofia na usługach nowoczesnych technologii (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Kulturowe uwarunkowania sporu o koncepcję nauki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Logiki nieklasyczne w analizie głównych problemów filozoficznych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki ścisłe (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
5Wybrane kwestie w badaniach nad religią (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Mamorial Lectures do wyboru
(Ścieżka A i B: zamiast 30 godz. konwersatorium student może wybrać 30 godz. zajeć z poniższej listy)
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe (ogólnouniwersyteckie)
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Obowiązkowe konwersatoria kierunkowe
1Sztuka retoryki w dyskusji filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Ścieżki tematyczne (kontynuacja z I roku)
Grupa A: Filozofia: Świat - człowiek - kultura
1Podstawy etyki normatywnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
2Geneza życia (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Zykubek
3Zagadnienie absolutu i Boga w filozofii europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr Paulina Sulenta
Ścieżki tematyczne (kontynuacja z I roku)
Grupa B: Filozofia: Poznanie - dzieje
1Filozofia najnowsza (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Filozofia nauk przyrodniczych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Nauka i interdyscyplinarność (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Translatorium do wyboru (kontynuacja z I roku)
1Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
Seminarium magisterskie (kontynuacja z I roku)
1Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/6 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Katarzyna Stępień
3Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Praca magisterska
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Katarzyna Stępień

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe konwersatoria kierunkowe
1Metody argumentacji i dyskusji filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 dr Błażej Gębura
Ścieżki tematyczne
Grupa A: Filozofia: Świat - człowiek - kultura
1Spór o personalizm: Kant, Rosmini i Szkoła Lubelska (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Neoscholastyka - między filozofią a religią (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
3Spór o tożsamość kulturową, spór o teorię sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Daszkiewicz
Ścieżki tematyczne
Grupa B: Filozofia: Poznanie - dzieje
1Filozofia XVII i XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Logika w sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Wpływ rozwoju nauki i technologii na społeczeństwa demokratyczne (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Zajęcia do wyboru w języku angielskim
(Ścieżka A i B: zamiast 30 godz. konwersatorium student może wybrać 30 godz. zajeć z poniższej listy lub z listy zajęć
anglojęzycznych do wyboru dla stopnia III. Za zaliczenie w formie Z student otrzymuje 2 pkt. ECTS)
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
Seminarium magisterskie
1Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/10 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Katarzyna Stępień
3Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/10 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Praca magisterska
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Katarzyna Stępień

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze