Słynne procesy czasów staropolskich (wykład) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów:Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr VII; Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr IX
Cele przedmiotu
Zapoznanie z ustrojem organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej. Ukazanie cech charakterystycznych ówczesnego sądownictwa ze szczególnym uwzględnieniem sądów wyższej instancji. Kształtowanie świadomości rozwarstwienia stanowego społeczeństwa wczesnonowożytnego, również na przykładzie ustroju sądownictwa. Wyrabianie umiejętności logicznego myślenia i analizy tekstów źródłowych z danej epoki.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z historii ustroju i prawa polskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
-Student potrafi przedstawić strukturę ówczesnego wymiaru sprawiedliwości;
- student zna zasady na jakich funkcjonowały sądy najwyższe I Rzeczypospolitej.
-Student rozumie intencje budowy takiej właśnie struktury wymiaru sprawiedliwości w analizowanym okresie.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie interpretacji historycznego tekstu prawnego.
Student potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach do samodzielnego analizowania źródeł.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać nowo przyswojoną wiedzę do lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania obecnego wymiaru sprawiedliwości.
Student potrafi ocenić współczesne instytucje prawne pod kątem ich przydatności i skuteczności w oparciu o znajomość ich funkcjonowania w przeszłości.
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, pogadanka
Treści programowe przedmiotu
1. Specyfika ustrojowa sądownictwa I Rzeczypospolitej.
2. Struktura sądownictwa szlacheckiego.
3. Wyjątkowa rola Trybunału Koronnego w strukturze szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości.
4. Trybunał Litewski - podobieństwa i różnice z TK.
5. Pozostałe sądy najwyższe - organizacja i funkcjonowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena końcowa zostanie wystawiona po zweryfikowaniu wiedzy studenta na podstawie ustnych odpowiedzi na zadane pytania. Brak odpowiedzi na większość z zadanych pytań będzie skutkowała odmową zaliczenia przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-W. Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578 – 1794, Lublin 2008.
B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań
-W. Bednaruk, Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764 – 1794), Lublin 2011.
-E. Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Wydanie trzecie poprawione, Poznań 2005
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2022-10-04wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-10-11wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-10-18wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-10-25wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-11-15wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-11-22wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-11-29wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-12-06wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-12-13wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-12-20wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2023-01-03wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2023-01-10wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2023-01-17wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne
2023-01-24wtorekC-601 12:30 - 14:10stacjonarne