Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów:Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr VII; Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr IX
Cele przedmiotu
Ukazanie zmian gospodarczo – politycznych w Chinach na przestrzeni XX i u progu XXI wieku. Zapoznanie z systemem prawno - ustrojowym Chińskiej Republiki Ludowej.
Przedstawienie mechanizmów funkcjonowania poszczególnych instytucji publicznych oraz wymiaru sprawiedliwości współczesnych Chin. Kształtowanie świadomości różnic prawno – kulturowych, przy jednoczesnym akcentowaniu wzajemnego poszanowania istniejących odrębności.
Wyrabianie umiejętności logicznego myślenia w procesie obserwacji i interpretacji zmian zachodzących we współczesnym prawie chińskim.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z powszechnej historii państwa i prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
-Student zna podstawowe etapy przemian polityczno – gospodarczych Chin na przestrzeni ostatnich stu lat;

-Student wie, jakie są naczelne zasady prawno - ustrojowe Chin i potrafi dokonać krótkiego przeglądu podstaw chińskiego prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.
-Student rozumie złożoność i specyfikę całego chińskiego systemu prawno – ustrojowego.
UMIEJĘTNOŚCI
-Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie analizy chińskiego systemu prawno - ustrojowego.
-Student potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach do samodzielnego analizowania źródeł.
-Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii ustroju Chin oraz znajomość obecnych rozwiązań prawno - ustrojowych do lepszego zrozumienia sukcesów gospodarczych Państwa Środka.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać zdobytą na wykładzie wiedzę, by lepiej odnaleźć się w otaczającym go świecie i trafnie określić swoje cele w życiu zawodowym.

Student potrafi docenić pojawiające się przed nim perspektywy rozwoju w kontekście nowych wyzwań gospodarczych XXI wieku.
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, pogadanka
Treści programowe przedmiotu
1. Naczelne zasady ustrojowe Chin.
2. Struktura chińskiego wymiaru sprawiedliwości.
3. Problemy chińskiego wymiaru sprawiedliwości – próby reform.
4. Chińskie prawo gospodarcze.
5. Podstawy prawa cywilnego.
6. Chiński system wizowy.
7. Zasady chińskiego prawa karnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę. Kryteria oceny:
-Na ocenę bardzo dobrą zdający powinien wykazać się bardzo dobrą znajomością wszystkich poruszanych na seminarium zagadnień, aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyć w zajęciach, przygotowywać się do każdego seminarium i chętnie dzielić się swoją wiedzą;
-Na ocenę dobrą doktorant powinien wykazać się dobrą znajomością wszystkich poruszanych na seminarium zagadnień, aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przygotowywać się do każdego seminarium i dzielić się swoją wiedzą;
-na ocenę dostateczną uczestnik seminarium powinien wykazać się dostateczną znajomością znacznej części poruszanych na seminarium zagadnień, uczestniczyć w zajęciach i przygotowywać się do seminarium;
-ocenę niedostateczną otrzymuje doktorant, który nie opanował co najmniej połowy poruszanych na seminarium zagadnień, nie uczestniczył lub niechętnie uczestniczył w zajęciach i nie przygotowywał się do nich systematycznie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
- Burton C., China, [w:] Legal Systems of the World: A Political, Social and Cultural Encyklopedia, red. H., M., Kritzer, Santa Barbara 2002.
- Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006.
-Bednaruk W., Kisiel O., – The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – The Development of the System Part 1. A Historical Overview of Polish Solutions Until the End of Old Poland Period, Roczniki Nauk Prawnych KUL , T. XXVIII, 1/2018, s. 7- 16.
- Bednaruk W., Kisiel O., – The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – The Development of the System Part 2. A Historical Overview of Polish Solutions from the Fall of the First Republic of Poland Until Modern Times, Roczniki Nauk Prawnych KUL, T. XXVIII, 2/2018, s. 7 – 17.
-Bednaruk W., Kisiel O., The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part III The Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client until 1949 - Roczniki Nauk Prawnych 3/2018,t. XXVIII (2018), nr 3, s. 7-20.
-Bednaruk W., Kisiel O., The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part IV Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client during the Period of the People’s Republic of China - Roczniki Nauk Prawnych 4/2018, s. 7 – 16.
Literatura uzupełniająca:
-Bednaruk W., Nauka i nauczanie prawa w Chinach przed 1949 rokiem, [w:] АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧОЇ НАУКИ , red. W. Łażnik, Łuck 2016, s. 61 – 66.
-Cotterell A., Chiny, Warszawa 2000.
-Harper D., Chiny, Warszawa 2003.
-Dziak W., Chiny u progu XXI wieku, Toruń 1997.
-Konstytucje ChRL
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2022-10-04wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2022-10-11wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2022-10-18wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2022-10-25wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2022-11-15wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2022-11-22wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2022-11-29wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2022-12-06wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2022-12-13wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2022-12-20wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2023-01-03wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2023-01-10wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2023-01-17wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne
2023-01-24wtorekC-601 15:00 - 15:50stacjonarne