Teoria komunikacji (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Michał Klementowicz
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C.1 – Student zna zasady komunikacji społecznej
C.2 - Student potrafi rozwijać własne kompetencje porozumiewania się z osobami o różnych możliwościach percepcji.
C.3 - Student angażuje się w doskonalenie osobistego warsztatu komunikacyjnego
Wymagania wstępne
W.1 - Student dostrzega możliwości usprawnienia elementów własnej komunikacji.
W. 2 - Student świadomie chce uczestniczyć we współczesnych procesach komunikacji poprzez poznanie jej mechanizmów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 - Student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat zasad, modeli i struktury aktu komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji społecznej, zna charakter modeli podstawowych przepływu informacji efektu długoterminowego i modeli semiotycznych.

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 - Student potrafi przygotować jednostkę przepowiadania z wykorzystaniem osiągnięć współczesnych teorii komunikacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 - Student jest świadomy konieczności korzystania z najnowszych osiągnięć homiletyki formalnej w zakresie komunikologii.
K_02 - Student jest świadomy krytycznego aplikowania różnych modeli komunikacyjnych w przekazie słowa Bożego
Metody dydaktyczne
Praca w grupach, burza mózgów.
Treści programowe przedmiotu
W ramach ćwiczeń student poznaje kryteria różnych modeli komunikacyjnych (tzw. modeli podstawowych, modeli przepływu informacji, modeli efektu długoterminowego oraz modeli semiotycznych) wraz z zasadami prawidłowego posługiwania się w/w formami. Ponadto student zapoznaje się z różnymi systemami komunikowania społecznego, przyswaja sobie kryteria tzw. barier w komunikowaniu oraz zostaje wprowadzony do prawidłowego przygotowania wystąpień publicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą oceny w czasie ćwiczeń będzie: oceniane na bieżąco teksty prac pisemnych weryfikujące zdobytą wiedzę, nabyte umiejętności oraz kompetencje społeczne – 30 %; zaprezentowane prace pisemnych w formie ćwiczeń praktycznych – 30%; aktywność studenta w czasie prowadzonych zajęć – 25 %; obecność na zajęciach 15 %..
Na ocenę dostateczną – student rozumie znaczenie oraz etymologię terminu „informacja” oraz jej odniesienie do problemu komunikacji. Student jest w stanie wymienić kilka cech tzw. „społeczeństwa sieci”. Student zna kryteria wybranego przez siebie systemu w ramach tzw. modeli komunikacyjnych.
Na ocenę dobrą – student rozumie znaczenie oraz etymologię terminu „informacja” oraz jej odniesienie do problemu komunikacji. Student potrafi przedstawić założenia tzw. „cywilizacji informacji”. Student zna kryteria dwóch systemów modeli komunikacyjnych (tzw. modeli podstawowych oraz modeli przepływu informacji).
Na ocenę bardzo dobrą – student musi rozumieć znaczenie oraz etymologię terminu „informacja” oraz jej odniesienie do problemu komunikacji. Student potrafi przedstawić założenia tzw. „cywilizacji informacji” wraz z odniesieniem do koncepcji powstania „społeczeństwa sieci”. Student zna i rozumie kryteria różnych modeli komunikacyjnych (tzw. modeli podstawowych, modeli przepływu informacji, modeli efektu długoterminowego oraz modeli semiotycznych). Student potrafi scharakteryzować różne systemy komunikowania społecznego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Fleischer M., Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007;
2. Habrajska G., Wybrane zagadnienia wprowadzające do nauki o komunikowaniu, Łódź 2010;
3. Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008;
4. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2007; 5. Hetmański M., Świat Informacji, Warszawa 2015;
6. Jaroszyński P., Jaroszyński Cz., Podstawy retoryki klasycznej, wyd. 2, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:
1. Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990;
2. Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008;
3. Jaroszyński Cz., Jaroszyński P., Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i ćwiczenia, Szczecinek 2008;
4. Korolko M., Podręcznik retoryki homiletycznej, Kraków 2010
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2022-02-22wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-03-01wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-03-08wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-03-15wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-03-22wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-03-29wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-04-05wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-04-12wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-04-26wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-05-10wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-05-17wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-05-24wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-05-31wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-06-07wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne
2022-06-14wtorekC-818 11:40 - 13:20stacjonarne