Podstawowe pojęcia psychologii (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Justyna Iskra
Organizator:Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Dział Kształcenia - zajęcia organizowane centralnie
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C.1. Poszerzanie wiedzy w zakresie czynników warunkujących proces uczenia się i nauczania.
C.2. Systematyzowanie wiedzy w zakresie przedmiotu i procesu nauczania oraz świadomość, kształtowanie i posługiwanie się kompetencjami kluczowymi dla nauczania przedmiotu i efektywnego prowadzenia zajęć.
C.3. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie efektywności procesów dydaktycznego i nauczania.
Wymagania wstępne
Otwartość na wiedzę.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, mowę i język, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia, psychologię różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, temperamentu, osobowości i stylu poznawczego.
Zna i rozumie wybrane pojęcia dotyczące procesu rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: dojrzewanie – rozwój – kryteria – uczenie się w aspektach: motorycznym, poznawczym, inteligencji, społecznym, moralnym emocjonalnym; (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga i pamięć); zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania, rozwój wybranych funkcji psychicznych, norma rozwojowa, rozwój i kształtowanie osobowości, rozwój w kontekście wychowania, zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych, teorie integralnego rozwoju ucznia, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów, zaburzenia zachowania, zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, szczególnych uzdolnień, zaburzeń funkcjonowania w okresie dorastania, obniżenia nastroju, depresji, krystalizowania się tożsamości, dorosłości, identyfikacji z nowymi rolami społecznymi, a także kształtowania się stylu życia;

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi obserwować zachowania społeczne uczniów i ich uwarunkowania.
Potrafi rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się.
Potrafi identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Jest gotów do autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym.
Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadku
Treści programowe przedmiotu
1. Psychologia jako nauka przyrodnicza i humanistyczna, specyfika przedmiotu psychologii i możliwości jego poznania.
2. Świadomość jako podstawowy proces orientacyjny: określenie, cechy, specyfika ludzkiej świadomości.
3. Spostrzeganie jako podstawowy proces poznawczy.
4. Uwaga: określenie rodzaje i właściwości. Rozwojowe aspekty kształtowania uwagi.
5. Pamięć jako zdolność i jako proces.
6. Znaczenie pamięci w procesie uczenia się, czynniki sprzyjające i ograniczające proces efektywnego uczenia się
7. Myślenie i rozumowanie, zmiany w procesie rozwoju.
8. Procesy emocjonalno-motywacyjne i ich rola w regulacji zachowania.
9. Różnice indywidualne w zakresie osobowości, stylów poznawczych, zdolności. Kształtowanie tożsamości i umiejętności podejmowania ról społecznych.
10. Norma psychologiczna w aspekcie jakościowym i ilościowym. Zaburzenia psychiczne, kryteria klasyfikacji zaburzeń, przykładowe objawy zaburzeń.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny – pytania w formie otwartej, egzamin obejmuje całość treści prezentowanych na wykładach bazujących na literaturze podstawowej i uzupełniającej.

Zakres oczekiwanej wiedzy: Student posiada wiedzę na temat głównych i szczegółowych tez dotyczących podstawowych pojęć psychologicznych, zna prawidłowości dotyczące funkcjonowania głównych procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, rozumie różnice indywidualne wynikające z osobowości, różnicuje normalne i zaburzone funkcjonowanie człowieka.

Ocena bardzo dobra (90-100% oczekiwanej wiedzy)
Ocena dobra (70-79% (4), 80-89% (4,5) oczekiwanej wiedzy)
Ocena dostateczna (40-49% (3), 50-69% (3,5) oczekiwanej wiedzy)
Ocena niedostateczna (mniej niż 40% oczekiwanej wiedzy)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Butcher, J.N., Hooley, J.M., Mineka, S. (2018). Psychologia zaburzeń. Sopot: GWP.
Korczyński, S. (2015). Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży. Warszawa: Difin.
Kosslyn, S.M., Rosenberg, R.S. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Znak.
Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Smak Słowa.
Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., Wichary, Sz. (2020). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.
Rathus, S.A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP.
Shaw, J. (2018). Oszustwa pamięci. Warszawa: Wydawnictwo AMBER.
Zimbardo, Ph., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 1-5. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:
Berndt, Ch. (2015). Tajemnica odporności psychicznej. Jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Doliński, D., Grzyb, T. (2017). Posłuszni do bólu. Sopot: Smak słowa.
Fredrickson, B. L. (2011). Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, które pomaga zmienić jakość życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Genova, L. (2021). Zrozumieć pamięć. Poznań: Wydawnictwo FILIA.
Greenberg, M. (2018). Mózg odporny na stres. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Hayes, S.C., Smith, S. (2016). W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Sopot: GWP.
Kendall, Ph. (2016). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP.
Sikora, I. (2016). Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-10-05wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2021-10-12wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2021-10-19wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2021-10-26wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2021-11-09wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2021-11-16wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2021-11-23wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2021-11-30wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2021-12-07wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2021-12-14wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2021-12-21wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2022-01-04wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2022-01-11wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2022-01-18wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne
2022-01-25wtorekONLINE 11:40 - 12:30zdalne