Egzegeza Pięcioksięgu - wybrane zagadnienia (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Krzysztof Napora
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Pogłębienie i rozszerzenie posiadanych przez studenta wiadomości na temat genezy Pięcioksięgu.
C2 Analiza wybranych tekstów Prehistorii biblijnej (Rdz 1-11).
C3 Ukazanie uniwersalnego przesłania tekstów Prehistorii Biblijnej.
Wymagania wstępne
W1Dobra znajomość polskiego tłumaczenia Rdz 1-11
W2 Znajomość podstaw hebrajszczyzny biblijnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student tłumaczy i analizuje tekst Rdz 1-11.
2. Student interpretuje wybrane perykopy Prehistorii biblijnej.
3. Student syntetyzuje wyniki badań nauk biblijnych, empirycznych i humanistycznych w procesie wyjaśniania tekstu biblijnego.
4. Student demonstruje znajomość uniwersalnego przesłania Prehistorii biblijnej.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi wskazać złożony charakter redakcyjny tekstu Rdz 1-11 oraz wskazać na jego relacje do tekstów tradycji Starożytnego Bliskiego Wschodu.
2. Student stosuje różne metody interpretacji wybranych perykop biblijnych.
3. Student potrafi w sposób kompetentny potrafi ukazać brak sprzeczności między tekstem biblijnym a osiągnięciami nauk przyrodniczych.
4. Student wyciąga wnioski natury teologicznej na podstawie analizy historyczno-krytycznej tekstu Rdz 1-11.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykazuje zainteresowanie dialogiem między naukami przyrodniczymi, humanistycznymi oraz biblijnymi w zakresie Prehistorii biblijnej.
2. Student troszczy się o pogłębienie swoich kompetencji naukowych w dziedzinie historii i kultury Starożytnego Bliskiego Wschodu.
3. Student uzasadnia wagę studium nad Prehistorią biblijną dla zrozumienia teologicznego przesłania tak Starego jak i Nowego Testamentu.
4. Student aktualizuje przesłanie biblijnego tekstu Rdz 1-11
Metody dydaktyczne
- wykład problemowy
- wykład konwersatoryjny
- prezentacja multimedialna
- analiza tekstów
- dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Analiza historyczno-literacka Prehistorii biblijnej
2. Rdz 1-11 w kontekście literackiej spuścizny Starożytnego Bliskiego Wschodu
3. Analiza wybranych tekstów Prehistorii biblijnej
- Kapłańskie opowiadanie o stworzeniu
- Jahwistyczne opowiadanie o stworzeniu człowieka
- Kain i Abel
- Rdz 6,1-4
- Opowiadanie o potopie
- Opowiadanie o Wieży Babel
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ndst –
a) (W) Student nie zna podstawowego przesłania wybranych tekstów Rdz 1-11
b) (U) Student nie potrafi przy pomocy słownika dokonać tłumaczenia wybranych z Rdz 1-11
c) (K) Student nie wykazuje zainteresowania teologicznym bogactwem biblijnych tekstów Prehistorii biblijnej
Dst –
a) (W) Student zna najbardziej podstawowe elementy egzegezy wybranych tekstów Rdz 1-11.
b) (U) Student potrafi przy pomocy słownika dokonać tłumaczenia wybranych tekstów Rdz 1-11 na języka ojczysty
c) (K) Student wykazuje przynajmniej elementarne zainteresowanie wobec teologicznego bogactwa tekstów Prehistorii biblijnej.
Dbr –
a) (W) Student zna główne przesłanie tekstów biblijnych Rdz 1-11, potrafi dokonać ich interpretacji w oparciu o tekst oryginalny i jego starożytne tłumaczenia.
b) (U) Student potrafi samodzielnie dokonać tłumaczenia wybranych tekstów Rdz 1-11.
c) (K) Student wykazuje szacunek i zainteresowanie wobec teologicznego uniwersalizmu tekstów Prehistorii biblijnej.
Bdb –
a) (W) Student jest w stanie dokonać pogłębionej egzegezy tekstów Prehistorii biblijnej ukazując ich teologiczne horyzonty oraz wskazując na obecność motywów tego tekstu zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie.
b) (U) Student potrafi samodzielnie dokonać tłumaczenia tekstu Rdz 1-11, rozwiązując problemy o charakterze tekstualnym, morfologicznym i syntaktycznym.
c) (K) Student wyciąga wnioski o charakterze teologicznym, filozoficznym i egzystencjalnym ze studiowanych tekstów. Aktualizuje je w kontekście sytuacji człowieka u początku XXI wieku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
BEAUCHAMP, P., Création et séparation: étude exégétique du chapitre premier de la Genèse (Lectio Divina 201; Paris 2005).
DZIADOSZ, D., Tak było na początku... Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011).
GIUNTOLI, F., Genesi 1,1-11,26: Introduzione, traduzione e commento (Nuova versione della Bibbia dai testi antichi I/1; Cinisello Balsamo 2013).
HAMILTON, V. P., The Book of Genesis: Chapters 1-17 (NICOT; Grand Rapids 1990).
LASKOWSKI Łukasz, Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii (Studia Biblica Lublinensia 7; Lublin 2010).
LEMAŃSKI Janusz, „Od optymizmu do realizmu, czyli jak Jahwista koryguje kapłańską wersję przymierza (Rdz 8,20-22; Rdz 9,1-17)”, ZNKUL 48/3 (2005) 39-58.
LEMAŃSKI Janusz, Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB ST 1.1; Częstochowa 2013).
LEMAŃSKI Janusz, Pięcioksiąg dzisiaj (Studia Biblica 4; Kielce 2002).
MAJEWSKI Marcin, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2018).
SKINNER, J., Genesis (International Critical Commentary 1; Edinburgh 1910).
SMITH, M. S., „Light in Genesis 1:3--created or uncreated: a question of priestly mysticism?” (2008).
SPEISER, E. A., Genesis (Anchor Bible 1; New York 1964) 1.
SYNOWIEC, J. S., Na początku. Wybrane zagadnienia Pięcioksięgu (Warszawa 1987).
WENHAM, G. J., Genesis 1-15 (The Word Biblical Commentary 1; Dallas, Texas 1987).
WESTERMANN, C., Genesis 1-11 (A Continental Commentary; Minneapolis 1994).
Kierunek studiów: Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-10-05wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-10-12wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-10-19wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-10-26wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-11-09wtorekC-922A 09:10 - 10:50zdalne
2021-11-16wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-11-23wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-11-30wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-12-07wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-12-14wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-12-21wtorekC-922A 09:10 - 10:50zdalne
2022-01-04wtorekC-922A 09:10 - 10:50zdalne
2022-01-11wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2022-01-18wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne
2022-01-25wtorekC-922A 09:10 - 10:50stacjonarne