Psychologia w zarządzaniu (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat psychologicznych mechanizmów decyzyjnych, które maja wpływ na zachowania zarządcze.
Studenci zdobędą wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii decyzji oraz psychologii pracy i organizacji.
Nauczą się rozumienia przyczyn i konsekwencji irracjonalnych zachowań występujących w zarządzaniu
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Absolwent zna i rozumie jakie są relacje zachodzące między zarządzaniem a dyscyplinami powiązanymi (ekonomią i psychologią) K_W02
W_02 Absolwent zna i rozumie szczegółowe problemy zarządzania związane z naturą ludzką, ich specyfikę i metody rozwiązywania K_W06
W_03 Absolwent zna i rozumie znaczenie człowieka w organizacji i jej otoczeniu K_W07
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do analizowania i interpretowania, a także rozwiązywania
praktycznych problemów zarządzania K_U01
U_02 Absolwent potrafi prezentować i argumentować własne pomysły i wątpliwości oraz zaproponować kreatywne rozwiązania problemów zarządzania K_U08
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Absolwent jest gotów do formułowania własnych sądów dotyczących posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz poddawania się ocenie K_K01
K_02 Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych samodzielnie, a w uzasadnionych przypadkach – z pomocą eksperta K_K02
K_03 Absolwent jest gotów do pełnienia roli lidera, odpowiedzialnego podejmowania decyzji i przewidywania skutków zawodowych i społecznych swoich działań K_K03
K_04 Absolwent jest gotów do kreatywnego i przedsiębiorczego rozwiązywania konkretnych problemów z
zakresu zarządzania K_K04
Metody dydaktyczne
wykład
Treści programowe przedmiotu
Percepcja i błędy spostrzegania
Emocje i ich rola w kształtowaniu zachowań biznesowych
Myślenie i jego pułapki
Podejmowanie decyzji
Heurystyki poznawcze
Jaźń doświadczająca a jaźń pamiętająca
Meandry motywacji pracowników
Cele w życiu i karierze
Poszukiwanie sensu tego co się robi
Siła woli
Uczciwość, jej uwarunkowania i konsekwencje
Efekt posiadania
O skutkach wolności wyboru
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student może otrzymać z przedmiotu 100 pkt. 80 punktów to wynik egzaminu a 20 punktów za aktywność w trakcie zajęć na podstawie Karty oceny. Skala ocen: do 50% - ndst; 51%-60% dst; 61-70 dst+; 71-80 – db; 81-90 db+; 91- bdb.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ariely D. (2009). "Potęga irracjonalności", Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
Kahneman, D. (2012). "Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym", Poznań: Media Rodzina
Thaler R. (2018). "Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej". Poznań: Media Rodzina
Literatura uzupełniająca
Ariely, D. (2017). "Szczera prawda o nieuczciwości. Jak okłamujemy wszystkich, a zwłaszcza samych siebie". Warszawa: Smak Słowa.
Biela A. (2001) "Wymiary decyzji menedżerskich", Lublin TN KUL.
Grzelak J. (2001). "Ja, my, oni? Interes własny a procesy poznawcze i zachowanie ludzi w sytuacji konfliktu" w: M. Kofta, T. Szustrowa (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć (s.117-145), Warszawa PWN.
Kadzikowska – Wrzosek R. (2015). "Autonomia, samoregulacja i kontrola działania", Warszawa: Smak Słowa.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-10-12wtorekCTW-203 14:10 - 15:50stacjonarne
2021-10-26wtorekCTW-203 14:10 - 15:50stacjonarne
2021-11-16wtorekCTW-203 14:10 - 15:50stacjonarne
2021-11-30wtorekCTW-203 14:10 - 15:50stacjonarne
2021-12-14wtorekCTW-203 14:10 - 15:50stacjonarne
2022-01-11wtorekCTW-203 14:10 - 15:50stacjonarne
2022-01-25wtorekCTW-203 14:10 - 15:50stacjonarne