Seminarium magisterskie: Public relations i reklama (seminarium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Aneta Duda
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przygotowanie studenta do samodzielnego wypracowania założeń pracy magisterskiej, tj. sformułowania problemu badawczego i planu pracy, jak również wsparcie w dalszej części realizacji procesu tworzenia pracy: krytycznej analizie literatury przedmiotu, przeprowadzaniu badań, interpretowaniu danych, formułowaniu wniosków.
Wymagania wstępne
Student w zakresie:
 wiedzy zna podstawy komunikacji społecznej, procesów i narzędzi komunikacji marketingowej, w szczególności public relations i reklamy,
 umiejętności – potrafi zastosować podstawowe metody badawcze w badaniu empirycznym, wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, promocyjnej,
 kompetencji – potrafi logicznie wykorzystywać proponowane rozwiązania i twórczo je dostosowywać do problematyki własnej pracy, a także potrafi pracować z literaturą.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_13 Student opanował zasadnicze elementy wiedzy z dziedziny, z której przygotowuje pracę licencjacką, tj. public relations, reklamę, zna podstawową literaturę przedmiotu z dziedziny, podstawy metodologii konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego problematyką pracy. K_W01, K_U01, K_U02, K_U04, K_U09, K_K01, K_K02

UMIEJĘTNOŚCI
U_05 Student posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie badań empirycznych; umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy, wskazać problemy i pytania badawcze, potrafi rozwiązać określony problem badawczy, sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki własnych badań oraz wskazywać kierunki dalszych badań, opanował umiejętność pisania tekstu naukowego. K_W01, K_U01, K_U02, K_U04, K_U09, K_K01, K_K02
U_09 Student potrafi ocenić przydatność metod, procedur do realizacji zadań związanych z problematyką pracy magisterskiej, umie zastosować określone metody i techniki badawcze w procedurze realizacji własnego badania. K_W01, K_U01, K_U02, K_U04, K_U09, K_K01, K_K02
U_08 Student posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów. K_W01, K_U01,
K_U02, K_U04, K_U09, K_K01, K_K02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_06 Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach i procesach planowania i realizacji public relations i reklamy. K_W01, K_U01, K_U02, K_U04, K_U09, K_K01, K_K02
K_08 Student odpowiedzialnie przygotowuje się do tworzenia swojej pracy, samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi, aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej, projektuje i realizuje badania z zakresu public relations i reklamy. K_W01, K_U01, K_U02, K_U04, K_U09, K_K01, K_K02
Metody dydaktyczne
Problemowa dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne części pracy oraz wyników przeprowadzonych badań.
Treści programowe przedmiotu
1-2. Wprowadzenie: prezentacje indywidualne uczestników, dyskusja o zainteresowaniach naukowych słuchaczy.
3-4. Prezentacja problematyki reklamy i PR przez prowadzącego zajęcia, w szczególności strategii reklamowych i PR, przykłady zrealizowanych prac dyplomowych.
5-6. Propozycje tematyczne i dyskusje nt. potencjalnych tematów prac.
7-8. Merytoryczny wymiar pracy dyplomowej. Struktura i plan pracy: zdefiniowanie tematu roboczego pracy (zakres tematyczny pracy), opisanie problemu, przedstawienie tez, zdefiniowanie kluczowych terminów pracy, planu pracy i literatury.
9-10. Formalny wymiar pracy dyplomowej: zasady pisania i budowania struktury pracy dyplomowej: rozmiary i wymiary pracy, strona tytułowa, kolejność stron i ich numeracja, spis treści, zasadnicze elementy wstępu, podział na rozdziały i jego funkcje, wymogi wewnętrznego podziału pracy, zakończenie, zalecany układ treści pracy magisterskiej w IDiZ, przypisy: zasada źródłowości, rodzaje i funkcje przypisów, zasady posługiwania się cytatem, stosowania w przypisach skrótów, form polskich i łacińskich, aneksy; znaczenie akapitu, odstępów; styl naukowy: forma bezosobowa, prostota, zwięzłość, jasność, komunikatywność, precyzja wypowiedzi, konsekwencja terminologiczna, styl.
11-12. Naukowy charakter prac dyplomowych: temat – problematyka naukowa, problem badawczy – naukowy, uporządkowana i wewnętrznie logiczna struktura, innowacyjność – nowe treści, nowa wiedza, ścisłość – precyzja terminologiczna, oszczędność słowa, jasność i obiektywność prowadzonych wywodów, wiarygodność uzasadnień, źródeł pozyskiwania wiedzy, danych.
13-14. Metodologia pracy dyplomowej: wybór tematu pracy, zdefiniowanie problemu badawczego i celów, opracowanie planu pracy, zbieranie materiałów, studiowanie literatury, analizowanie, porządkowanie i przetwarzanie zebranych materiałów, pisanie pracy zgodnie z przyjętym planem – organizacja procesu pisania, redakcja pracy – korekta (układ edytorski, styl, ortografia, rysunki, przypisy itd.)
15-16. Zasady oceny pracy magisterskiej: treść pracy a temat pracy, układ pracy, struktura podziału treści, kolejności rozdziału, kompletności tez, jakość merytoryczna pracy, nowatorskość w ujęciu problemu, dobór, zakres i wykorzystanie źródeł literaturowych, strona formalna: poprawność języka – styl, technika pisania pracy, spis treści, rysunków itd., użyteczność pracy w formie publikacji, realizacji strategii reklamowej czy PR itd.
17-30. Prezentacje rozdziałów teoretycznych pracy magisterskiej- prezentacje zakresu i tematu pracy, problemu badawczego, wstępnej struktury pracy, literatury w wybranym zakresie tematycznym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody weryfikacji - sposoby dokumentacji
WIEDZA
W_13 Problemowa dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne części pracy oraz wyników przeprowadzonych badań.
 pozytywna ocena z wygłoszonej prezentacji: teoretycznej części pracy (cel pracy i przewidywane wyniki, wstępny spis treści pracy magisterskiej z podaniem tytułów rozdziałów i podrozdziałów) oraz wyników przeprowadzonych badań.
Praca magisterska, recenzje
UMIEJĘTNOŚCI
U_05, U_08, U_09 Problemowa dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne części pracy oraz wyników przeprowadzonych badań.  pozytywna ocena z wygłoszonej prezentacji: teoretycznej części pracy (cel pracy i przewidywane wyniki, wstępny spis treści pracy magisterskiej z podaniem tytułów rozdziałów i podrozdziałów) oraz wyników przeprowadzonych badań.
Praca magisterska, recenzje
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_06, K_08 Problemowa dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne części pracy oraz wyników przeprowadzonych badań.  aktywność na zajęciach seminaryjnych
 90% obecność na zajęciach
 terminowość wygłoszonych prezentacji i złożenia zgłoszenia pracy Lista obecności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
Cabarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 1998.
Kubielski W., Praca magisterska w pedagogice, Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2008.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000.
Wojcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa 2000.
Zenderowski R., Praca magisterska: jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, "CeDeWu", Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, AE, Poznań 1999.
Ładoński W., Urban S., Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik, PWN, Warszawa 1989.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-10-07czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2021-10-14czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2021-10-21czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2021-10-28czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2021-11-04czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2021-11-18czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2021-11-25czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2021-12-02czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2021-12-09czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2021-12-16czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2021-12-23czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2022-01-13czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2022-01-20czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2022-01-26środaC-524 10:50 - 12:30stacjonarne
2022-01-27czwartekC-524 10:50 - 12:30stacjonarne