Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk - Praca magisterska