Ks. dr hab. Jacenty Mastej prof. KUL - Praca magisterska