Prawo Kościołów Wschodnich (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie prawa katolickich Kościołów wschodnich w systemie prawa kanonicznego Kościoła katolickiego
C2 - Zaznajomienie studentów z Kodeksem Kanonów Kościołów Wschodnich i innymi ustawami kościelnymi dotyczącymi Kościołów wschodnich
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, a także umiejętności systemowej interpretacji przepisów prawnych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość większości przepisów prawa kanonicznego Kościoła łacińskiego
W2 - podstawowa znajomość języka łacińskiego
W3 - podstawowa znajomość teologii katolickiej w zakresie eklezjologii fundamentalnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student zna odpowiednie przepisy prawne, poprawnie dokonuje ich analizy i interpretacji (K2A_W01; K2A_W05; K2A_W07).

UMIEJĘTNOŚCI - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student potrafi wyszukać i porównać przepisy prawa Kościoła łacińskiego i prawa Kościołów wschodnich (K2A_U01; K2A_U02);
2. student potrafi zastosować przepisy do konkretnych przypadków (kazusów) (K2A_U08; K2A_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:
1. student przyjmuje aktywną postawę w działalności w Kościele (K2A_K04);
2. student postępuje zgodne z zasadami etyki (K2A_K06);
3. student dostrzega relacje międzyobrządkowe w Kościele i ma świadomość różnorodności sposobów realizacji jego misji (K2A_K04);
4. student jest zdolny do wykonywania kościelnych urzędów prawniczych (K2A_K02; K2A_K07).
Metody dydaktyczne
Wykład i wykład z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu
Treści przedmiotu:
1. Historia kodyfikacji wschodniej
2. Pojęcie obrządku i Kościoła sui iuris
3. Kościół sui iuris: podziały i charakterystyka
4. Patriarcha: geneza urzędu, pojęcie, sposób powoływania na urząd, zakres władzy, prawa i obowiązki; kuria patriarchalna: pojęcie, urzędy zakres kompetencji
5. Synod Biskupów Kościoła patriarchalnego: pojęcie, członkowie, zasadnicze kompetencje
6. Arcybiskup większy: pojęcie, sposób powoływania na urząd
7. Patriarcha i arcybiskup większy: podobieństwa i różnice
8. Kościoły metropolitalne sui iuris: pojęcie i charakterystyka
9. Pozostałe Kościoły sui iuris: pojęcie, charakterystyka, wykonywanie władzy
10. Biskup: pojęcie, podział, sposób ustanowienia, zakres uprawnień
11. Kuria eparchialna: pojęcie, urzędy, kompetencje; organy kolegialne wspierające biskupa eparchialnego; Hierarcha miejsca: pojęcie, kompetencje
12. Eparchia i egzarchat: pojęcie, rodzaje, organy władzy
13. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
14. Sakramenty uzdrowienia; elementy prawa karnego
15. Sakrament święceń
16. Elementy prawa małżeńskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu prawa kanonicznego Kościołów wschodnich
(U) - Student nie potrafi zastosować zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student nie potrafi wskazać bazy źródłowej

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa kanonicznego Kościołów wschodnich
(U) - Student potrafi zastosować niektóre zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student potrafi wyszukać ustawy kościelne

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu prawa kanonicznego Kościołów wschodnich
(U)- Student potrafi zastosować większość zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do prostych kazusów

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa kanonicznego Kościołów wschodnich
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie wszystkie zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do skomplikowanych kazusów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli Pp promulgatus. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Lublin 2002.
2.Sobór Watykański II, Decretum De Ecclesiis orientalibus catholicis „Orientalium Ecclesiarum”, 21.11.1964, AAS 57 (1965), s. 76-89.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.L. Adamowicz, Historia kodyfikacji prawa dla Wschodnich Kościołów katolickich, w: A. Dębiński, G. Górski (red.), Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, Wyd. KUL, Lublin 1998, s. 109-119.
2.L. Adamowicz, Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 8 (1998) s. 129-146.
3.L. Adamowicz, Patriarcha we wschodnich Kościołach Katolickich. Geneza urzędu i procedura jego obsadzania według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, w: W. Bar (red.), Divina et humana. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Henrykowi Misztalowi z okazji 65 rocznicy urodzin, Lublin 2001, s. 345-364.
4.L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach św. według Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999.
5.O. Khortyk, Status prawny Kościoła Arcybiskupiego większego, Lublin 2007.
6. K. Nitkiewicz, Katolickie Kościoły Wschodnie, Sandomierz 2014.
7.K. Mikołajczuk, Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Kielce 2006.
8.G. Wojciechowski, Las competencias patriarcales en el derecho canónico oriental, Lublin 2007.
8.G. Wojciechowski, Świeccy i urzędy kościelne w aktualnym prawie wschodnim, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda 79 (2005) n. 4, s. 1116-1129.
9.G. Wojciechowski, Celibat kapłański w perspektywie prawodawstwa Jana Pawła II, „Prawo, Administracja, Kościół” 4 (2005), n. 24-25, s. 1116-1129.
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem