Homiletyka obrzędowa. Homilie dla dzieci i młodzieży (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Michał Klementowicz
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C. 1. - Student umie przygotować konspekt homilii dla różnych grup wiekowych we Mszach św. w niedziele w ciągu roku.
C. 2. - Student potrafi wygłosić homilię, w której zostaną uwzględnione zagadnienia homiletyki materialnej.
C. 3. - Wygłoszona homilia powinna zawierać jasno sprecyzowany kerygmat oraz związany z nim apel kaznodziejski.
Wymagania wstępne
W. 1. - Student zna źródła kościelnego przepowiadania.
W. 2. - Student potrafi krytycznie korzystać ze źródeł o charakterze biblijnym, liturgicznym oraz egzystencjalnym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 - Student ma podstawową wiedzę o specyfice głoszenia homilii do różnych grup wiekowych, którą jest w stanie rozwijać w działalności pastoralnej.
W_02 - Student ma pogłębiona wiedzę na temat głoszenia treści kerygmatycznych oraz mistagogicznych, gdzie homilia stanowi syntezę różnych dziedzin teologicznych.
W_03 - Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie głoszenia treści egzystencjalnych, w których prezentuje wiedzę o człowieku, jego problemach, sposobach postrzegania i poznawania świata.
W_04 - Ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła w zakresie głoszenia treści didaskalijnych.
W_05 - Student dysponuje wiedzą odnośnie w zakresie nurtów kultury chrześcijańskiej, co pozwala mu prawidłowo formułować treści parenetyczne adresowane do słuchaczy przepowiadania.
W_06 - Student dysponuje szczegółową wiedzą w zakresie form dotarcia do dzieci i młodzieży w ramach głoszenia słowa Bożego.
W_07 - Student dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie aplikacji teologii słowa Bożego i sakramentów w przepowiadaniu we Mszach św. z udziałem dzieci i młodzieży.
W_08 - Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat działalności ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego.

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 - Student posiada umiejętności w zakresie analizy tekstów teologicznych i pozateologicznych, które staną się podstawą formułowania orędzia w przepowiadaniu słowa Bożego.
U_02 - Student posiada umiejętność interpretowania źródeł teologicznych, w celu formułowania orędzia kerygmatycznego w przepowiadaniu.
U_03 - Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych, które prezentuje w formie pogłębienia teologicznego.
U_04 - Student potrafi mobilizować, w ramach głoszenia spraw społecznych, do nawiązywana współpracy z podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej.
U_05 - Student potrafi wykorzystywać różne techniki komunikacyjne w przekazie słowa Bożego adresowanego do różnych grup wiekowych.
U_06 - Student potrafi podejmować specjalistyczne zadania duszpasterskie w formie przepowiadania adresowanego do dzieci i młodzieży.
U_07 - Student potrafi popularyzować wiedzę teologiczną, przekazywać ją odbiorcom w różnym wieku.
U_08 - Student potrafi przygotowywać i wygłaszać homilie oraz prawidłowo posługiwać się innymi formami głoszenia słowa Bożego jak kazania czy konferencje.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 - Student ma świadomość jakie konsekwencje wywołają prezentowane przez niego treści w ramach przepowiadania słowa Bożego, w którym uwzględnia potrzeby słuchaczy w różnym wieku.
K_02 - Student ma świadomość koherencji różnych czynników wpływających na ludzkie postawy, tym samym dostrzega potrzebę interdyscyplinarnego podejścia w formułowaniu rozwiązań prezentowanych w świetle orędzia biblijnego.
K_03 - Student ma świadomości, iż jako głoszący słowo Boże ma wpływ na kształtowanie się rzeczywistości społecznej.
Metody dydaktyczne
Metody diagnostyczne – polegają one na zbieraniu informacji o przebiegu i wynikach określonego stanu rzeczy (o wygłoszonych homiliach i przygotowanych wcześniej konspektach) - stosowane jest porównanie przynajmniej dwóch wykonanych przez studenta prac; Metody dyskusyjne, gdzie uczestnicy zajęć uczą się dyskusji, prezentowania własnego stanowiska.
Treści programowe przedmiotu
W ramach zajęć student przygotowuje konspektu homilii adresowanej do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież). W ramach poszczególnych konspektów student określa kerygmat czytań biblijnych, zwracanie uwagi na mistagogię oraz apel kaznodziejski. Student wprowadza ponadto w swoim konspekcie wymiar didaskalijny oraz egzystencjalny i parenetyczny. Przygotowany konspekt homilii staje się następnie podstawą zaprezentowania przygotowanych treści w ramach zajęć.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą oceny w czasie ćwiczeń będzie: oceniony tekst pracy pisemnej weryfikujący zdobytą wiedzę, nabyte umiejętności oraz kompetencje społeczne – 30 %; zaprezentowane prace pisemne w formie ćwiczeń praktycznych – 30%; aktywność studenta w czasie prowadzonych zajęć – 25 %; obecność na zajęciach 15 %.
Na ocenę bardzo dobrą – student nie tylko musi przygotować pracę pisemną w formie konspektu homilii, gdzie uwzględnione zostaną prawidłowo zinterpretowane elementy biblijne, egzystencjalne, didaskalijne, parenetyczne oraz mistagogiczne. Student musi ponadto zaprezentować przygotowany konspekt homilii z uwzględnieniem technik komunikacyjnych, gdzie uwzględnione zostaną odbiorcy głoszonego słowa (dzieci i młodzieży). Student musi ponadto właściwie ocenić wykorzystanie komponentów homiletyki materialnej w pracy innych studentów w formie karty oceny przygotowanego projektu.
Na ocenę dobrą – student nie tylko musi przygotować pracę pisemną w formie konspektu homilii, gdzie uwzględnione zostaną prawidłowo zinterpretowane elementy biblijne, oraz w stopniu wystarczającym elementy egzystencjalne oraz didaskalijne. Student musi ponadto zaprezentować przygotowany konspekt homilii z uwzględnieniem technik komunikacyjnych, gdzie dostrzega różnice pomiędzy komunikatem kierowanym do osób dorosłych i do dzieci. W stopniu wystarczającym student musi ponadto próbować ocenić wykorzystanie komponentów homiletyki materialnej (biblijnych, egzystencjalnych oraz didaskalijnych) w pracy innych studentów w formie karty oceny przygotowanego projektu.
Na ocenę dostateczną – student nie tylko musi przygotować pracę pisemną w formie konspektu homilii, gdzie uwzględnione zostaną prawidłowo zinterpretowane elementy biblijne, oraz w stopniu wystarczającym elementy egzystencjalne. W stopniu wystarczającym student musi ponadto próbować ocenić wykorzystanie komponentów homiletyki materialnej (biblijnych oraz egzystencjalnych) w pracy innych studentów w formie karty oceny przygotowanego projektu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Dyk S., Model przepowiadania homilijnego, "Przegląd Homiletyczny", 7 (2003), s. 143-152.
2. Panuś K., Exemplum kaznodziejskie wczoraj i dziś, „Znak” 460 (1993) z. 9, s. 138-144.
3. Panuś K., Sztuka głoszenia kazań, Kraków 2008.
4. Pierskała R., Słowo Boże dla dzieci. Adaptacja lekcjonarza do Mszy św. z udziałem dla dzieci, Opole 1996.
5. Rekolekcje dla młodzieży, red. W. Przyczyna, Kraków 1999.

Literatura pomocnicza:
1.Biscontin Ch., Cechy dobrego mówcy (VI), „Biblioteka Kaznodziejska" 3 (2005) 149, s. 29-34.
2. Biscontin Ch., Cechy dobrego mówcy (VIII), „Biblioteka Kaznodziejska" 6 (2005) 149, s. 23-27.
3. Łysy K., Sposób przekazu prawd katechizmowych w przepowiadaniu homilijnym, „Przegląd Homiletyczny” 5-6 (2001-2002), s. 71-78.
4. Simon H, Kazania dla młodzieży, „Materiały Problemowe” 2 (1988) s. 97-110.
5. Siwek G, Przepowiadanie jako opowiadanie, „Biblioteka Kaznodziejska" 3 (2005)149, s. 26-29.
6. Szymański M., Msza św. z udziałem dzieci w praktyce Kościoła katolickiego w Niemczech, „Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne", VIII (2009) 1 (14), s. 204-219.
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem