Homiletyka: teologia przepowiadania (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Michał Klementowicz
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C. 1. - Student potrafi określić funkcję przepowiadania w pośrednictwie zbawczym Kościoła oraz teologiczne podstawy przepowiadania; potrafi zdefiniować podstawowe typy przepowiadania; umie wskazać tożsamość, źródła i treści homilii.
C. 2. - Student potrafi interpretować źródła przepowiadania; umie zweryfikować zgodność treści współczesnego przepowiadania z jego celami określonymi w dokumentach Kościoła.
C. 3. - Student posiada wrażliwość ukierunkowaną na kompetentne i zaangażowane wykonywanie posługi słowa Bożego w Kościele.
Wymagania wstępne
W. 1. - Student ma podstawową wiedzę na temat hermeneutyki źródeł przepowiadania; posiada umiejętność myślenia problemowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 - Student ma podstawową wiedzę dotyczącą źródeł kościelnej posługi słowa.
W_02 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat głoszenia treści teologicznych w oparciu o posoborowy układ lekcjonarza.
W_03 - Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu znajomości treści kerygmatycznych w posłudze głoszenia słowa.
W_04 - Student ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła, w zakresie treści didaskalijnych w posłudze słowa.
W_05 - Student zna źródła, które warunkują poprawne ujęcie w przepowiadania treści egzystencjalnych w homilii.
W_06 - Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teologii pastoralnej w głoszeniu treści parenetycznych.
W_07 - Student dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie teologii słowa Bożego, gdzie istotą są treści związane z poszczególnymi misteriami życia Jezusa Chrystusa.
W_08 - Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat kryteriów kaznodziejstwa, gdzie łączy się ze sobą i synchronizuje treści kerygmatyczne, egzystencjalne, didaskalijne, parenetyczne i mistagogiczne.


UMIEJĘTNOŚCI
U_01 - Student ma umiejętności w zakresie analizy lekcjonarza mszalnego w celu poprawnego przekazu treści kerygmatycznych w ujęciu historiozbawczym.
U_02 - Student ma umiejętność interpretowania źródeł homilii w pracy nad warsztatem przepowiadania.
U_03 - Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę doboru treści kerygmatycznych synchronizowanych w przepowiadaniu słowa Bożego z kerygmatem.
U_04 - Student potrafi nawiązywać współpracę z różnymi podmiotami w celu pogłębienia znajomości koherentnego przekazu treści kerygmatycznych.
U_05 - Student potrafi doskonalić porozumiewanie się z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych w oparciu o znajomość uwarunkowań egzystencjalnych odbiorców słowa Bożego.
U_06 - Student potrafi podejmować i wypełniać ogólne i specjalistyczne zadania duszpasterskie w formie głoszenia słowa Bożego z wykorzystaniem pozateologicznych źródeł w ramach aktualizacji antropologicznej.
U_07 - Student potrafi popularyzować wiedzę teologiczną w głoszeniu słowa Bożego posługując się urozmaiconym zakresem technik przekazu parenetycznego.
U_08 - Student potrafi przygotowywać i wygłaszać homilie, które oparte są na poprawnie sformułowanym orędziu kerygmatycznym i apelu kaznodziejskim.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 - Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wykorzystania źródeł patrystycznych w przepowiadaniu.
K_02 - Student ma świadomość koherencji różnych czynników wpływających na ludzkie postawy, które synchronizowane są w przepowiadaniu słowa Bożego.
K_03 - Student ma świadomości, iż jako głoszący słowo Boże ma wpływ na kształtowanie się rzeczywistości społecznej, co osiąga przez posługiwanie się kryteriami przepowiadania Jezusa obecnymi w Objawieniu.
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny, metoda definiowania pojęć – celem jest nauka analizowania i definiowania pojęć.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:
1. Przepowiadania w historii zbawienia;
2. Znaczenia terminu „Słowo Boże” i jego konsekwencji w głoszeniu kerygmatu;
3. Elementów aktualizacji antropologicznej w ramach dialogicznego wymiaru Objawienia;
4. Strukturalnych elementów pogłębienia teologicznego oraz chrześcijańskiej parenezy;
5. Zagadnień dotyczących misterium Jezusa odsłanianego w liturgii oraz homilijnej mistagogii;
6. Sakramentalności słowa Bożego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą oceny w czasie wykładu będzie: egzamin w formie pisemnej – 75 %, prace pisemne konstruowane w ciągu semestru w czasie zajęć – 25% (oceniane na bieżąco w czasie trwania wykładu).
Na ocenę bardzo dobrą – student musi znać zagadnienia dotyczące kerygmatu oraz prawidłowego przedstawiania treści kerygmatycznych (ich historiozbawczego ujęcia); ponadto student musi wymienić wszystkie zagadnienia związane z aktualizacją antropologiczną oraz zaprezentować treści odnoszące się do parenezy, didaskaliów oraz mistagogii. Elementem koniecznym jest także znajomość zagadnień dotyczących sakramentalności słowa Bożego.
Na ocenę dobrą – student musi znać zagadnienia dotyczące kerygmatu oraz prawidłowego przedstawiania treści kerygmatycznych; ponadto student musi przedstawić ogólne rozumienie aktualizacji antropologicznej. Elementem koniecznym jest także znajomość zagadnień dotyczących sakramentalności słowa Bożego.
Na ocenę dostateczną – student musi znać zagadnienia dotyczące rozumienia kerygmatu w sensie szerokim oraz ścisłym oraz związanych z powyższym rozumieniem zagadnień dotyczących homiletyki materialnej. Ponadto student ogólnie musi przedstawić rozumienie sakramentalności słowa Bożego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Adamek Z., Homiletyka, Tarnów 1992;
2. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum Domini”, Poznań 2010;
3. Dyk S., Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce 2016;
4. Dyk S., Teologia głoszenia słowa Bożego według Dz 2, „Roczniki Teologiczne” 49 (2002), z. 6, s. 149-168;
5. Dyk S., Nowotestamentalne określenia posługi słowa Bożego w Kościele a natura homilii, „Przegląd Homiletyczny" 10 (2006), s. 13-22;
6. Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz, Tarnów 2017.

Literatura uzupełniająca:
1. Moysa S., Słowo zbawienia, Kraków 1974;
2. Nadolski B., Słowo Boże i sakramenty święte, [w:] Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie, red. M. Rusecki, E. Pudełko, Lublin 1995; s. 149-163;
3. Simon H., Przepowiadanie biblijne, [w:] Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 49-86.
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę