Prawo kanoniczne: sakramenty (ksiega IV KPK) (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Leszek Adamowicz prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie prawa sakramentalnego Kościoła katolickiego
C2 - Kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, a także umiejętności systemowej interpretacji przepisów prawnych
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności stosowania praktycznego przepisów prawa sakramentalnego
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw prawa kanonicznego
W2 - podstawowa znajomość języka łacińskiego
W3 - podstawowa znajomość teologii katolickiej w zakresie sakramentologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student zna odpowiednie przepisy prawne, poprawnie dokonuje ich analizy i interpretacji (Tk_W04).

UMIEJĘTNOŚCI - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student potrafi wyszukać i poprawnie zinterpretować przepisy prawa sakramentalnego (T_U01; Tk_U01);
2. student potrafi zastosować przepisy do konkretnych przypadków (kazusów) (T_U13).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:
1. student przyjmuje aktywną postawę w działalności w Kościele (Tk_K05);
2. student postępuje zgodne z zasadami etyki (T_K01; T_K02);
3. student potrafi zidentyfikować i rozstrzygać problemy doktrynalne (Tk_K02; Tk_K05).
Metody dydaktyczne
Wykład i wykład z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu
1. Communicatio in sacris.
2. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu.
3. Materia, forma i szafarz sakramentu chrztu.
4. Rodzice chrzestni.
5. Zasady przynależności wiernych do Kościołów sui iuris.
6. Udowodnienie chrztu.
7. Materia, forma i szafarz sakramentu bierzmowania.
8. Wymagania stawiane kandydatom do bierzmowania.
9. Świadek bierzmowania. Udowodnienie bierzmowania.
10. Materia, forma i szafarz Eucharystii. Czas i miejsce sprawowania.
11. Komunia św.: szafarz, warunki przyjęcia, częstość i sposoby przyjmowania.
12. Przechowywanie i kult Eucharystii.
13. Ofiary (stypendia) mszalne.
14. Materia, forma i szafarz sakramentu pokuty i pojednania.
15. Ogólna absolucja sakramentalna.
16. Ograniczenia władzy sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.
17. Obowiązki i prawa penitenta.
18. Odpusty: pojęcie, rodzaje, warunki uzyskania.
19. Sakrament namaszczenia chorych: materia, forma, szafarz, warunki przyjęcia.
20. Materia, forma i szafarz święceń.
21. Wymagania do ważności i godziwości przyjęcia święceń.
22. Nieprawidłowości i przeszkody do przyjęcia święceń.
23. Nieprawidłowości i przeszkody do wykonywania święceń.
24. Sakramentalia.
25. Dni świąteczne i dni pokutne w Kościele. Przepisy postne.
26. Pogrzeb kościelny.
27. Miejsca święte.
28. Ślub i przysięga.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu prawa sakramentalnego
(U) - Student nie potrafi zastosować zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student nie potrafi wskazać bazy źródłowej

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa sakramentalnego
(U) - Student potrafi zastosować niektóre zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student potrafi wyszukać ustawy kościelne

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu prawa sakramentalnego
(U)- Student potrafi zastosować większość zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do prostych kazusów

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa sakramentalnego
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie wszystkie zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do skomplikowanych kazusów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Kodeks Prawa Kanonicznego, księga IV (bez tytułu VII).
2. Dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące prawa sakramentalnego.
3. Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski dotyczące prawa sakramentalnego.
4. L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach św. według Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999.
5. J. Krukowski, R. Sobański (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2: Księga IV Uświęcające zadanie Kościoła, Pallotinum 2011.
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę