Metodologia prawa kanonicznego (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Wiesław Bar
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zdobycie i przyswojenie podstawowej wiedzy z metodologii prawa kanonicznego;
2. Nabycie umiejętności stosowania metod tworzenia i promulgacji, badania, interpretowania i aplikacji prawa kanonicznego.
Wymagania wstępne
1. Znajomość zagadnień z przedmiotu: prawoznawstwo;
2. Znajomość zagadnień z przedmiotu: logika prawnicza;
3. Znajomość zagadnień z przedmiotu: historia źródeł prawa kanonicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Student ma rozszerzoną wiedzę o specyfice prawa kanonicznego, uwarunkowaniach jego historycznego rozwoju, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk, zwłaszcza teologicznych, ze względu na stosowaną w prawie kanonicznym główną metodę jego badania K2A_W02;
W_02 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod prawa kanonicznego K2A_W03;
W_03 Student zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego, typy wykładni i sposoby interpretacji, metody badania prawa kanonicznego i zakresy jego stosowania K2A_W04.

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi zastosować metody tworzenia, promulgacji, badania, interpretowania i aplikacji prawa kanonicznego oraz dostrzega wzajemne zależności zarówno między poszczególnymi etapami, jak i metodami K2A_U03.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji w zakresie metodologicznym prawa kanonicznego, by mógł dostrzec potrzebę jego tworzenia, umiał je zbadać, zinterpretować i zastosować K2A_K01.
Metody dydaktyczne
WIEDZA
W_01 Wykład problemowy Egzamin Protokół
W_02 Wykład problemowy Egzamin Protokół
W_03 Wykład problemowy Egzamin Protokół
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza tekstu Egzamin Protokół
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny aktywności uwzględniana w ocenie końcowej przy egzaminie
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcia podstawowe: metoda, metodyka, metodologia, metodologia prawa, metodologia prawa kanonicznego
2. Źródła prawa kanonicznego
3. Technika prawodawcza w Kościele
4. Metody promulgacji prawa kanonicznego
5. Metody badania prawa kanonicznego: metoda dogmatyczno-prawna, metoda teologiczno-prawna, metoda historyczno-prawna, metoda prawno-porównawcza, metoda socjologiczno-prawna, metoda filologiczno-prawna
6. Metoda dyskursu naukowego św. Tomasza z Akwinu
7. Interpretacja prawa
8. Stosowanie prawa kanonicznego (zakres i kanonizacja prawa)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Student nie zna metod tworzenia, promulgacji, badania, interpretowania i stosowania prawa kanonicznego
(U) – Student nie potrafi zastosować metod tworzenia, promulgacji, badania, interpretowania i aplikacji prawa kanonicznego
(K) – Student nie rozumie, dlaczego metodologia prawa kanonicznego jest konieczna w studiach i pracy kanonisty oraz nie dostrzega potrzeby podnoszenia własnych kwalifikacji i zdobywania wiedzy

Ocena dostateczna
(W) – Student zna niektóre metody tworzenia, promulgacji, badania, interpretowania i stosowania prawa kanonicznego
(U) – Student potrafi zastosować tylko niektóre metody i nie dostrzega związku między poszczególnymi metodami
(K) – Student rozumie przydatność metodologii prawa kanonicznego podczas studiów i w pracy kanonisty, ale nie wykazuje zainteresowania podnoszeniem własnych kwalifikacji w tym przedmiocie

Ocena dobra
(W) – Student zna większość metod tworzenia, promulgacji, badania, interpretowania i stosowania prawa kanonicznego
(U) – Student potrafi zastosować większość metod i umiejętnie dostrzega konieczność ich stosowania na każdym etapie: tworzenia, promulgacji, badania, interpretowania i stosowania prawa kanonicznego
(K) – Student rozumie przydatność metodologii prawa kanonicznego podczas studiów i w pracy kanonisty oraz wie, w jaki sposób może podnieść własne kwalifikacje w tym przedmiocie

Ocena bardzo dobra
(W) – Student zna metody tworzenia, promulgacji, badania, interpretowania i stosowania prawa kanonicznego
(U) – Student potrafi ocenić, które metody należy zastosować przy poszczególnych etapach: tworzenia, promulgacji, badania, interpretowania i stosowania prawa kanonicznego; jest zatem w stanie dostrzec zależność między tymi etapami, jak również między modami używanymi na każdym z nich
(K) – Student rozumie przydatność metodologii prawa kanonicznego podczas studiów i w pracy kanonisty oraz konieczność podnoszenia własnych kwalifikacji w tym przedmiocie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródła prawa
1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań: Pallottinum 1984.

Literatura podstawowa
1. Sitarz, Mirosław. 2014. „Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy.” Roczniki Nauk Prawnych 24(4):163–176.
2. Sobański, Remigiusz. 2015. Metodologia prawa kanonicznego. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Literatura uzupełniająca
1. Graczyk, Krzysztof. 1999. Metodologia i metodyka prawa kanonicznego. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.
2. Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne w Kodeksie Jana Pawła II. T. I: Zagadnienia wstępne. Normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
3. Subera, Ignacy. 1978. Metodologia historyczno-prawna. Wyd. 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-10-21czwartekONLINE 07:30 - 12:30zdalne
2021-11-18czwartekONLINE 07:30 - 12:30zdalne
2021-12-02czwartekONLINE 07:30 - 12:30zdalne
2022-01-13czwartekONLINE 07:30 - 12:30zdalne