Seminarium doktoranckie z psychologii zachowań konsumenckich (seminarium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest przygotowanie doktoranta do obrony pracy doktorskiej. W tym opracowanie projektu badawczego, poszukiwanie i opracowywanie literatury naukowej; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z autorami publikacji; uzasadnianie postawionego problemu badawczego, planowanie badań empirycznych, tworzenie własnych narzędzi badawczych, interpretacja wyników badań w świetle literatury przedmiotu; przygotowanie kilku publikacji w czasopismach naukowych.
Wymagania wstępne
Ukończone studia magisterskie z psychologii. Opublikowany artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Przygotowanie wstępnej koncepcji badań z obszaru psychologii spostrzegania społecznego lub psychologii ekonomicznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; K_W01
W_02 zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; K_W02
W_03 rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii K_W04
W_04 zna etapy i zasady realizowania procesu diagnostycznego dla różnych celów oraz sposoby integracji rezultatów uzyskanych za pomocą różnych narzędzi badawczych; K_W13
W_05 zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa; zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego; K_W14
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki diagnostyczne konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii; K_U02
U_02 potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne, potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny; K_U03
U_03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (ICT) oraz poszanowaniem zasad własności intelektualnej; K_U09
U_04 potrafi kompetentnie posługiwać się testami oraz innymi technikami badań psychologicznych z poszanowaniem aspektów prawnych i etycznych; K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 przyjęcia krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii; K_K01
K_02 stosowania zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa; K_K08
Metody dydaktyczne
Dyskusja naukowa nad referowanymi zagadnieniami i pomysłami do badań.
Treści programowe przedmiotu
Dyskusja naukowa nad referowanymi zagadnieniami i pomysłami do badań uczestników seminarium.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wywiązanie się z zadań sformułowanych na początku roku akademickiego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Artykuły z baz danych EBSCO i innych baz artykułów naukowych dostępnych w zasobach www.kul.pl oraz innych portali naukowych.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-10-23sobotaCN-P07 09:10 - 12:30stacjonarne
2021-11-20sobotaCN-P07 09:10 - 12:30stacjonarne
2021-12-18sobotaCN-P07 09:10 - 12:30stacjonarne
2022-01-22sobotaCN-P07 09:10 - 12:30stacjonarne