Psychologia ekonomiczna (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Opanowanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań zachowań ekonomicznych
Wymagania wstępne
Zaliczenie wykładu z psychologii procesów poznawczych, psychologii społecznej i psychologii ogólnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów pracy, organizacji i zarządzania oraz doradztwa zawodowego, marketingu, psychologii reklamy i zachowań konsumenckich

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K07 wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii.
Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony w formie interakcyjnej wspomagany prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
1. Teoria perspektywy jako opisowy model wyborów ekonomicznych
2. Pułapki podejmowania decyzji ekonomicznych. Skłonności poznawcze i motywacyjne decydentów.
3. Percepcja nadprogowa, peryferyczna i podprogowa a promocja
4. Społeczne i moralne aspekty zachowań ekonomicznych
5. Podatki: funkcje, wiedza i uwarunkowania (nie)płacenia podatków
6. Mechanizmy i motywy ubezpieczania się
7. Psychologiczne aspekty oszczędzania
8. Własność i posiadanie. Symboliczna wartość dóbr oraz konsumpcja ostentacyjna.
9. Hazard: wyjaśnienie psychologiczne, prawidłowości, odmiany
10. Dobrobyt i jego korelaty w aspekcie mikro i makro
11. Socjalizacja ekonomiczna
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test. Pytania zamknięte,
Ocena z całości egzaminu / Odsetek poprawnych odpowiedzi: (5,0) 93%-100%, (4,5) 85%-92% (4,0) 77%-84%, (3,5) 69%--76%, (3,0) 60%-68%, (2,0) poniżej 60%.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu w budynku KUL egzamin w formie ustnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Kanheman D. (2012). Pułapki myślenia. Poznań: Media Rodzina.
Tyszka, T. (red.) (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.
Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN.
Dostojewski, F. (różne wydania). Gracz / Gambler.

Uzupełniająca:
Górnik-Durose, M. (2002). Psychologiczne aspekty posiadania: między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Uniwersytet Śląski.
Maison, D., Stasiuk, K. (2014-2021). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN.
Niesiobędzka M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Liberda, Z. B. (2013). Przezorność: kto oszczędza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu.
Stasiuk, K. (2020). Psychologiczne aspekty postrzegania ekspertów i ich rekomendacji. Warszawa: PWN.
Zaleśkiewicz, T., Falkowski, A. (2012). (red.). Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka.
Diagnoza Społeczna, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.). Diagnoza społeczna. www.diagnoza.com
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-10-08piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-10-08piątekCTW-304 15:50 - 17:30stacjonarne
2021-10-15piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-10-22piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-10-29piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-11-05piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-11-12piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-11-19piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-11-26piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-12-03piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-12-10piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2021-12-17piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2022-01-07piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2022-01-14piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2022-01-21piątekCTW-304 09:10 - 10:50stacjonarne
2022-01-28piątekCTW-408 10:50 - 13:20stacjonarne