Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest przygotowanie studenta do obrony pracy magisterskiej. W tym: przygotowywanie projektu badawczego, poszukiwanie i opracowywanie literatury naukowej; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z autorami publikacji; uzasadnianie postawionego problemu badawczego, planowanie badań empirycznych, tworzenie własnych narzędzi badawczych, interpretacja wyników badań w świetle literatury przedmiotu.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii osobowości i metodologii badań psychologicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; K_W01
W_02 zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; K_W02
W_03 rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii K_W04
W_05 zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa; zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego; K_W14
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki diagnostyczne konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii; K_U02
U_02 potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne, potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny; K_U03
U_03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (ICT) oraz poszanowaniem zasad własności intelektualnej; K_U09
U_04 potrafi kompetentnie posługiwać się testami oraz innymi technikami badań psychologicznych z poszanowaniem aspektów prawnych i etycznych; K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 przyjęcia krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii; K_K01
K_02 stosowania zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa; K_K08
Metody dydaktyczne
Zajęcia są prowadzone w formie konwersatorium i dyskusji grupowej. Prezentacje referatów uczestników seminarium wspomagane komputerowo.
Treści programowe przedmiotu
1. Przedstawienie zakresu zagadnień podejmowanych w ramach seminarium. Wskazanie perspektywicznych kierunków badań, zalet i wad związanych z ich realizacją.
2. Omówienie struktury pracy i formalnych wymagań związanych z jej napisaniem. Formatowanie pracy.
3. Poszukiwanie literatury. Wykorzystywanie baz danych.
4. Wybór tematu pracy magisterskiej.
5-60. Referowanie przez uczestników seminarium zagadnień związanych z przygotowywana pracą magisterską. Dyskusja grupowa referowanych zagadnień.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
• warunki uzyskania zaliczenia I semestru IV roku studiów: systematyczny udział w zajęciach, napisanie 1 rozdziału pracy magisterskiej;
• warunki uzyskania zaliczenia II semestru IV roku studiów: systematyczny udział w zajęciach, napisanie 2 rozdziału pracy magisterskiej;
• warunki uzyskania zaliczenia I semestru V roku studiów: systematyczny udział w zajęciach; przygotowanie kompletnego projektu badań, operacjonalizacja zmiennych i przeprowadzenie badań empirycznych; napisanie części metodologicznej pracy magisterskiej.
• warunki uzyskania zaliczenia II semestru V roku studiów: przeprowadzenie analizy i interpretacji wyników badań oraz złożenie kompletnej pracy magisterskiej do dziekanatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Artykuły z baz danych EBSCO i innych baz dostępnych w zasobach KUL i w Internecie

Literatura uzupełniająca
• Gorbaniuk, O. (2011). Personifikacja marki. Lublin: Wydawnictwo KUL.
• Tyszka, T. (red.). (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.
• Stasiuk, K., Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN.
• Gorbaniuk, O., Wilczewski, M., Kolańska, M., Krasa, P. (2021). The Three-Component Dimension-Based Model of Self-Brand User Image Congruence. Journal of Strategic Marketing. DOI: 10.1080/0965254X.2021.1897865
• Gorbaniuk, O., Wilczewski, M., Perec, K., Gorbaniuk, J., Piela, I., Zielińska, M. (2020). Walidacja kwestionariusza do pomiaru percepcji partii politycznych w badaniach polskich wyborców. Studia Socjologiczne, 3, 31-52. DOI: 10.24425/sts.2020.132469
• Gorbaniuk, O., Kiełczewska, J., Piwowarczyk, D., Bendyk, M., Majewska, M., Ostrowska, A. (2020). Struktura wizerunku elektoratów partii politycznych. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 131-152. DOI: 10.14746/ssp.2020.2.7
• Gorbaniuk, O., Razmus, W., Slobodianyk, A., Mykhailych, O., Troyanowskyj, O., Kashchuk, M., Drako, M., Dioba, A., & Кolisnyk, L. (2017). Searching for a Common Methodological Ground for the Study of Politicians' Perceived Personality Traits: A Multilevel Psycholexical Approach. Journal of Research in Personality, 70(4), 27-44. DOI: 10.1016/j.jrp.2017.05.004
• Gorbaniuk, O., Kusak, K., Kogut, A., Kustos, M. (2015). Dimensions of political party „personality” perception. Journal of Political Marketing, 14(1), 35-63. DOI:10.1080/15377857.2014.990840
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-10-01piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-10-08piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-10-15piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-10-22piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-10-29piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-11-05piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-11-12piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-11-19piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-11-26piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-12-03piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-12-10piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-12-17piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-01-07piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-01-14piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-01-21piątekCN-P07 12:30 - 14:10stacjonarne