Pedagogika rodziny (seminarium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-zaznajomienie z procesem prowadzenia badań naukowych
C2-kształtowanie umiejętności formułowania problemu badawczego i rozwiązywania go w kolejnych etapach realizacji badań
C3-poszerzenie pedagogicznej wiedzy o rodzinie
Wymagania wstępne
W1- znajomość podstawowej terminologii, obszarów i przedmiotu badań w pedagogice szczególnie w pedagogice rodziny
W2 - podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań społecznych i metod badań w pedagogice
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań ilościowych i jakościowych stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych, rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).
K_W57 Ma uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki rodziny obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.
K_U07 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych.

KOMPETENCJE
K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Metody dydaktyczne
dyskusja grupowa, wykład konwersatoryjny, dyskusja indywidualna
Treści programowe przedmiotu
1. Wiedza pedagogiczna i wiedza w pedagogice - interdyscyplinarność
2. Przedmiot poznania w pedagogice, przedmiot badań pedagogicznych - konceptualizacja przedmiotu
3. Podejście metodologiczne i strategie badań
4. Metoda poznania, techniki i narzędzia
5. Proces badawczy jego zakres, elementy i etapy przebiegu
6. Etyczne zasady badań naukowych
7.Formalne aspekty pisania pracy dyplomowej
8. Treści szczegółowe zależnie od tematów prac dyplomowych z zakresu pedagogicznej problematyki rodziny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zgodnie z indywidualnym tempem pracy nad projektem pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowe:
Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą . Przewodnik po metodologii i sttystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kubinowski, D., Nowak, M. (red.) (2006). Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Łobocki, M. (2001). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pozostałe zgodnie z tematem pracy dyplomowej
Uzupełniające:
Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gnitecki, J. (2006 – 2007). Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych. T. 1 – 2. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Kamiński S., (1992). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin: TN KUL.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków Oficyna Wydawnicza Impuls. .
Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozfia - Metodyka - Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS .
Nowak, S. (2006) Metodologia badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Rubacha, K.(2008). Metodologia badań nad edukacją. Seria: Pedagogika wobec współczesności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, .
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-10-06środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-10-13środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-10-20środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-10-27środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-11-03środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-11-10środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-11-17środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-11-24środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-12-01środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-12-08środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-12-15środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2021-12-22środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-01-05środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-01-12środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne
2022-01-19środaC-807 12:30 - 14:10stacjonarne