Dydaktyka akademicka (warsztaty) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agata Celińska-Miszczuk
Organizator:Szkoła Doktorska KUL - Szkoła Doktorska KUL
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Rozwijanie umiejętności projektowania zajęć w szkole wyższej (planowania programu i scenariusza) j z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi, adekwatnych do zaplanowanych celów zajęć i potrzeb słuchaczy
C2. Rozwijanie umiejętności realizacji zaprojektowanych zajęć z uwzględnieniem specyfiki nauczania w szkole wyższej
C3. Rozwijanie umiejętności współpracy z innymi nauczycielami akademickimi w celu zaprojektowania zajęć i ich realizacji
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
UMIEJĘTNOŚCI
Doktorant planuje zajęcia lub grupy zajęć i realizuje je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi (P8S_UU2)
Metody dydaktyczne
różnorodne metody i narzędzia - w tym nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne - odpowiadające potrzebom Słuchaczy, umożliwiające rozwój umiejętności planowania i realizacji zajęć w szkole wyższej
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do dydaktyki akademickiej, warunki zaliczenia, program zajęć, literatura przedmiotu. Podstawowe cele i zasady kształcenia w szkole wyższej. Formy kształcenia w szkole wyższej.
2. Opracowanie sylabusa - cele, efekty, treści, metody kształcenia i ich weryfikacja zgodne w wymaganiami dla szkolnictwa wyższego. Znaczenie współpracy z innymi nauczycielami akademickimi w szkole wyższej.
3. Specyfika nauczania osób dorosłych (zasady uczenia się dorosłych wg Knowlesa, cykl Kolba i jego praktyczne znaczenie).
4. Budowanie relacji z grupą i ustalenie zasad współpracy jako podstawa efektywnego procesu uczenia się studentów.
5. Metody i narzędzia dydaktyczne tradycyjne i współczesne, w tym e-learning (specyfika, możliwości i ograniczenia) w kontekście dydaktyki w szkole wyższej.
6. Zasady i warunki procesu oceniania formującego i podsumowującego.
7. Praca z grupą studentów – rola procesu grupowego, wybrane sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.
8. Nauczyciel akademicki - „stres nauczania”, rola indywidualnego stylu nauczania, kompetencji miękkich i poczucia humoru w akademickim nauczaniu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest spełnienie kumulatywnie trzech poniższych warunków:
1. Udział w zajęciach (wymagania zgodne z aktualnymi wytycznymi i regulaminami KUL)
2. Przygotowanie w zespole fragmentu sylabusa (programu i scenariusza) zajęć:
a. zgodnie z wytycznymi dla nauczania w szkole wyższej (szczegółowe kryteria będą prezentowane podczas zajęć)
b. z wykorzystaniem metod i narzędzi adekwatnych do celów zajęć i specyfiki uczenia osób dorosłych
3. Przeprowadzenie w zespole próbki zajęć z opracowanego projektu:
a. zgodnie z Cyklem Kolba
b. adekwatnie do założonych celów zajęć
c. z wykorzystaniem metod i narzędzi adekwatnych do celów zajęć i potrzeb słuchaczy
d. w czasie przeznaczonym na jego realizację
Brak zaliczenia zajęć:
1. brak realizacji jednego z trzech warunków zaliczenia
2. naruszenie praw autorskich

Ocena – rezultat procentowego udziału punktów uzyskanych z każdego z trzech warunków zaliczenia:
(5,0) 90%-100%,
(4,5) 80%-89%
(4,0) 70%-79%
(3,5) 60%--69%,
(3,0) 50%-59%,
(2,0) poniżej 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Chłoń-Domińczak, A., Sławiński, S. Kraśniewski, A., Chmielecka, E. (2016). Polska Rama Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Kostera, M., Rosiak, A. (2008). Nauczyciel akademicki. Gdańsk: GWP.
Łaguna, M. (2004/2008). Szkolenia. Jak je prowadzić, by... Gdańsk: GWP.
Rozmus A. (2013). (red.), Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Sajduk, B. (2015). Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo jak uczy? Kraków: WSE.
Schrade, U. (red.). (2010). Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Torój, M. (2016). Praca z grupą szkoleniową. Wszystko co powinien wiedzieć trener, aby osiągnąć sukces. Sopot: GWP.
Literatura uzupełniająca:
Chmielecka, E. (red.). (2010). Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski.
Jaroszyński, Cz., Jaroszyński, P. (1998). Podstawy retoryki klasycznej. Warszawa.
Kostera, M., Rosiak, A. (2005). Zajęcia dydaktyczne. Jak je prowadzić by…. Gdańsk: GWP.
Kozak, A., (2010). Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Gliwice. Helion.
Kozak, A., Łaguna, M. (2015). Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera. Sopot: GWP.
Kupisiewicz, Cz. (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa: WSiP.
Łaguna M., Fortuna P. (2009). Przygotowanie szkolenia. Gdańsk: GWP.
Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP.
Rich, J.D. Colon, A.N., Mines, D. Jivers, K.L. (2014). Creating learner-centered assessment strategies for promoting greater student retention and class participation. Frontiers in Psychology, 5, 595.
Kierunek studiów: Szkoła Doktorska KUL
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-03-04czwartekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-03-18czwartekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-04-08czwartekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-04-22czwartekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-05-06czwartekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-05-20czwartekONLINE 17:30 - 19:10zdalne