Wybrane zagadnienia psychopatologii (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Agnieszka Kulik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem wykładu jest zapoznanie studenta z wybranym zagadnieniami psychopatologii, zwłaszcza okresu rozwojowego i możliwościami pomocy terapeutycznej.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw psychologii klinicznej i rozwojowej, psychoterapii i psychiatrii
W2 - zainteresowanie pracą terapeutyczną
W3 - strój godny, dostosowany do miejsca i okoliczności oraz umiejętność odraczania zaspokajania potrzeb zw. z jedzeniem i piciem (wyjątek: osoby z odpowiednim wskazaniem lekarskim), żuciem gumy
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student posiada podstawową wiedzę na temat wybranych zagadnień psychopatologii w okresie rozwojowym - K_W01
2. Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat zasad i możliwości świadczenia pomocy psychoterapeutycznej osobom cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia - K_W13.
3. Student zna i rozumie zasady etyki zawodowej w zakresie prowadzenia badań naukowych, postępowania diagnostycznego oraz udzielania pomocy psychologicznej - K_W15

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka, zwłaszcza w kontekście poznania chorego, jego funkcjonowania w środowisku - K_U07
2. Student potrafi krytycznie ocenić przydatność metod, procedur, programów oraz innych form oddziaływania przeznaczonych dla osób ze wskazaniami do skorzystania z psychoterapii - K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę podnoszenia własnych kompetencji interpersonalnych oraz samoświadomości emocjonalnej w sytuacji udzielania świadczeń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii -K_K01.
2. Student ma świadomość specyfiki relacji interpersonalnych w sytuacji pomocy psychologicznej i psychoterapii - K_K06.
Metody dydaktyczne
wykład / wykład z prezentacją / analiza programów terapii / dyskusja / praca w grupie
Treści programowe przedmiotu
1. Możliwości i granice poznania chorego
2. Cierpienie, ból i mechanizmy obronne
3. Specjalista w relacji z pacjentem
4. Kultura i cywilizacja a psychopatologia
5. Osoba chora psychicznie w środowisku
6. Psychopatologia a opętanie
7. Psychopatologia a świętość
8. Psychopatologia a psychosomatyka i somatopsychika na przykładzie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego
9. Przykłady programów terapeutycznych wybranych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z egzaminu w formie pracy pisemnej.
Wymagania :
Ocena niedostateczna (mniej niż 51% max. liczby punktów):
(W) - student nie zna zagadnień poruszanych na wykładzie
(U) - student nie jest w stanie zidentyfikować, zanalizować i interpretować różnych programów terapeutycznych
(K) - student nie jest wrażliwy poznawczo na potrzeby pacjenta, związane z jego funkcjonowaniem w społeczności

Ocena dostateczna (51%-74% max. liczby punktów):
(W) - student ma częściową i bardzo ogólną wiedzę na tematy poruszane na wykładzie
(U) - student ma bardzo ograniczone i podstawowe umiejętności w zakresie analizy i interpretacji programów terapii
(K) - student ma ograniczoną wrażliwość na funkcjonowanie pacjenta w społeczności

Ocena dobra (75%-90% max. liczby punktów):
(W) - student ma dość dobrego rozumienie i wiedzę na tematy poruszane na wykładzie
(U) - student ma umiarkowane umiejętności w analizie i interpretacji programów terapii
(K) - student ma dobrą wrażliwość na funkcjonowanie pacjenta w społeczności

Ocena bardzo dobra (więcej niż 90% max. liczby punktów):
(W) - student ma doskonałe rozeznanie w problematyce wykładu
(U) - student ma bardzo wysoki poziom umiejętności w zakresie analizy i interpretacji programów terapii
(K) - student ma wysoki poziom świadomości problemów związanych z funkcjonowaniem pacjenta w społeczności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Czapiński J./red./(2012). Psychologia pozytywna. Warszawa: PWN.
Frankl V.E. 91998). Homo patiens. warszawa: PAX.
Jarosz M. (1990). Lekarz psychiatra i jego pacjent. Warszawa: PZWL.
Kępiński A. (1989). Poznanie chorego. Warszawa: PZWL.
Klimasiński K. (2006). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków: Wyd UJ.
May R. (1989). Psychologia i dylemat ludzki. Warszawa: PAX.
Seligman M.E.P., WalkerE.F., Rosenhan D.L. (2006). Psychopatologia. Warszawa; Zysk i S-ka.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-23wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-02wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-09wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-16wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-23wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-03-30wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-13wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-20wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-04-27wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-04wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-18wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-05-20czwartekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-25wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-06-01wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne
2021-06-08wtorekONLINE 09:10 - 10:50zdalne