Społeczna geneza indywidualnych ścieżek rozwoju (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Bogumiła Krawiec
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z aktualnymi badaniami dotyczącymi społecznego rozwoju człowieka
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu psychologii rozwoju człowieka w biegu życia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/ utrudniających ten rozwój; posiada pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) dla funkcjonowania jednostki
K_W07 posiada wiedzę na temat znaczenia religijności i duchowości oraz systemów wartości dla funkcjonowania człowieka

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
K_U02 integruje wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, grup społecznych oraz organizacji
K_U03 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu psychologii oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię psychologiczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje psychologiczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych obszarach
K_K08 potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspirować i organizować uczenie się innych osób
K_K09 ma świadomość znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, identyfikuje indywidualne, społeczne i środowiskowe zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego
Metody dydaktyczne
metody dialogowe, metody problemowe, praca z tekstem, praca w grupie
Treści programowe przedmiotu
Student zdobywa wiedzę z zakresu:
- teorii rozwoju człowieka na każdym poziomie rozwoju
- najnowszych badań dotyczących funkcjonowania człowieka
- społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych
- wpływu społecznego oraz kształtowania się postaw na przestrzeni życia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia:
1) obecność na zajęciach
2) aktywność oraz udział w dyskusjach, zaangażowanie i umiejętność formułowania wniosków oraz informacji zwrotnych
3) uzyskanie pozytywnej oceny z zadań i prezentacji w ramach omawianej tematyki
ocena niedostateczna

W – Student nie posiada wiedzy na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) we wchodzeniu w dorosłość. Nie posiada także wiedzy dotyczącej społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego oraz kształtowania się postaw w okresie życia przypadającym na adolescencję i wczesną dorosłość.
U – Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy dotyczącej wchodzenia człowieka w dorosłość i nie potrafi rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) oraz nie szanuje zasad własności intelektualnej.
K – Student nie jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych. Student nie potrafi współpracować w grupie, nie podejmuje aktywnie ról w zespole (w tym roli lidera), nie inspiruje i nie organizuje uczenia się innych osób.

ocena dostateczna
W – Student posiada podstawową wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) we wchodzeniu w dorosłość, społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego oraz kształtowania się postaw w okresie życia przypadającym na adolescencję i wczesną dorosłość.
U – Student zdobywa wiedzę dotyczącą wchodzenia człowieka w dorosłość korzystając ze źródeł informacji (w języku rodzimym) oraz szanuje zasady własności intelektualnej.
K – Student potrafi wskazać podstawowe zasady etyczne i zasady uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych. Student potrafi współpracować w grupie, ale nie podejmuje aktywnie ról w zespole (w tym roli lidera), nie inspiruje i nie organizuje uczenia się innych osób.

ocena dobra
W – Student posiada pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) we wchodzeniu w dorosłość. Ma podstawową wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego oraz kształtowania się postaw w okresie życia przypadającym na adolescencję i wczesną dorosłość.
U – Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą wchodzenia człowieka w dorosłość i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym) oraz szanując zasady własności intelektualnej.
K – Student jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych. Student potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera).

ocena bardzo dobra
W – Student posiada pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) we wchodzeniu w dorosłość. Ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych, funkcjonowania grup społecznych, wpływu społecznego oraz kształtowania się postaw w okresie życia przypadającym na adolescencję i wczesną dorosłość.
U – Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą wchodzenia człowieka w dorosłość i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) oraz szanując zasady własności intelektualnej.
K – Student jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych. Student potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspirować i organizować uczenie się innych osób.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Czerwińska-Jasiewicz M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Oleś P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość. Zmiana. Integracja. Warszawa: PWN.
Oleszkowicz A., Senejko A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca:
- literatura uwzględniająca zainteresowania uczestników
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-23wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-03-02wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-03-09wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-03-16wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-03-23wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-03-30wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-04-13wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-04-20wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-04-27wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-05-04wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-05-11wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-05-18wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-05-25wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-06-01wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne
2021-06-08wtorekONLINE 17:30 - 19:10zdalne