Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dorota Mącik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – opracowanie teoretycznych podstaw projektu badań na podstawie literatury przedmiotu i poszerzenie wiedzy z psychologii klinicznej
człowieka dorosłego
C2 - przygotowanie projektu badań z uwzględnieniem podstaw teoretycznych i metodologii (problem, hipotezy, metody, grupa badana)
C3 – realizacja projektu badań i opracowanie wyników (ilościowe, jakościowe)
C4 – napisanie pracy magisterskiej teoretyczno-empirycznej z zakresu problematyki klinicznej
Wymagania wstępne
W1 – Zainteresowanie problematyką kliniczną człowieka dorosłego,
W2 – Ukończenie przedmiotu Metodologia badań w psychologii, oraz Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii
W3 – Znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury w języku obcym (preferowany język angielski)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
K_W04 rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii
K_W15 zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia badań naukowych, zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metodyposługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii
K_U11 stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych
5. K_U12 posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych
K_K07 wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników,
Metody dydaktyczne
dyskusja, prezentacje projektów, burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
1. Etapy realizacji projektu badań
2. Metody statystyczne w psychologii
3. Graficzna prezentacja wyników
4. zasady edytorskie tekstu
5. Metody ilościowej analizy danych
6. Metody jakościowej interpretacji danych
7. zasady sporządzania poprawne dyskusji wyników
8. Sporządzanie bibliografii i dokumentacji wykorzystanych źródeł zgodnie ze stylem APA
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczone
wywiązanie w kolejnych semestrach z:
1. przygotowanie tematu, wstępnego pytania badawczego oraz hipotez, wstępna literatura przedmiotu
2. przygotowanie fragmentu tekstu z zachowaniem wymogów edytorskich i zasad formatowania pracy,; przygotowanie planu rozdziału teoretycznego lub jego tekst
3. zakończenie badań empirycznych, przygotowanie bazy danych i obliczeń statystycznych
4. Przygotowanie tekstu pracy mgr

Niezaliczone
niewywiązanie się z powyższych celów, brak motywacji do pracy, liczne nieobecności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Nęcka, E., Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Kraków: Wydawnictwo
Universitas
2. Francuz,P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Wydawnictwo KUL
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-23wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-03-02wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-03-09wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-03-16wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-03-23wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-03-30wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-04-13wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-04-20wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-04-27wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-05-04wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-05-11wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-05-18wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-05-25wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-06-01wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne
2021-06-08wtorekONLINE 15:50 - 17:30zdalne