Warsztaty operatorskie (warsztaty) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Robert Furmańczuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pracą operatora telewizyjnego w teorii i praktyce.
Wymagania wstępne
Kwalifikacja na odpowiedni rok studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Studenci powinni wykazać się wiedzą dotyczącą podstaw pracy z kamerą, m.in. sposobów wykorzystania warunków otoczenia podczas realizacji zdjęć, zasad poprawnego kadrowania i komponowania ujęć oraz ekspozycji. Student powinien umieć rozpoznać i nazwać plany filmowe. Potrafić je stosować, zwracając szczególną uwagę na reguły związane z ich wykorzystaniem podczas kolejnych etapów postprodukcji. Podczas zajęć poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące specyfiki pracy poszczególnych członków ekipy telewizyjnej - operatora, dźwiękowca, dziennikarza i ich wzajemnych relacji.
K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych,
K_U13 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych,
K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu,
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,
K_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
Metoda podająca-wykład informacyjny, prezentacje, materiały filmowe
Metoda praktyczna – ćwiczenia przedmiotowe (do realizacji nagrań studenci używają smartfonów)
Treści programowe przedmiotu
- Telewizja jako środek komunikacji wizualnej
- Ekipa na planie filmowym (zachowanie, współpraca, podstawowe terminy)
- Aplikacje do nagrań materiałów wideo przy pomocy smartfona
- Podstawy sztuki operatorskiej
- Klasyfikacja źródeł światła
- Temperatura barwowa światła
- Plany filmowe – znaczenie i zastosowanie
- Perspektywy – rola i znaczenie
- Ekspozycja, kompozycja (funkcje plastyczne i dramatyczne), kadrowanie
- Właściwości optyczne obiektywów i ich wpływ na narrację filmową - duża i mała głębia
ostrości
- Realizacja nagrań wideo przy pomocy smartfona
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena uzależniona jest od aktywności i poprawności wykonywanych ćwiczeń na zajęciach, poziomu wiedzy nt. poruszanych podczas zajęć zagadnień oraz zrealizowanych materiałów filmowych

ocena ndst - brak wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
ocena dost - wiedza i umiejętności podstawowe
ocena dobra - wiedza i umiejętności praktyczne wykraczające poza podstawy
ocena bdb - student wykazuje się kompletną znajomością tematu i umiejętnościami praktycznymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Płażewski J., Język filmu, Książka i Wiedza, 2008
2. Czyżewski S., Sitarski P., Kamera, światło, montaż, Rabid, Kraków 2001
3. Bordwell D., Thompson K., Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Wrzesień 2010
4. Klejsa K., Kłys T., Film: Fabryka emocji, Rabid, Kraków 2003
5. Arijon D., Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Styczeń 2008
6. Mascelli J., 5 tajników warsztatu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Wrzesień 2007
7. Brown B., Światło w filmie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2009
8. Block B., Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Marzec 2010
9. Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000
10. Kingdon T., Sztuka reżyserii filmowej, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2008
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę