Praca redakcji medialnej (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Robert Furmańczuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem redakcji.
Wymagania wstępne
Kwalifikacja na odpowiedni rok studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K02 student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych; angażuje się we współpracę,

K_K03 student ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy,

K_K05 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań społecznych,

K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów medioznawczych,

K_U08 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych,

K_U12 potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole ,

K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach społecznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących,
Metody dydaktyczne
Metoda podająca-wykład informacyjny
Metoda praktyczna –ćwiczenia przedmiotowe
Treści programowe przedmiotu
Struktura funkcjonowanie redakcji
Redakcje tematyczne
Organizacja pracy redakcji
Proces przygotowywania materiałów dziennikarskich
Redagowanie tekstów
Realizacja materiałów filmowych
Prawa i obowiązki dziennikarzy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student oceniany jest poprzez obecność i aktywność na zajęciach
(tj. poprawne i sprawne wykonywanie poleceń prowadzącego) oraz zaliczenie praktyczne.

ocena ndst - brak wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
ocena dost - wiedza i umiejętności podstawowe
ocena dobra - wiedza i umiejętności praktyczne wykraczające poza podstawy
ocena bdb - student wykazuje się kompletną znajomością tematu i umiejętnościami praktycznymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Andrzej Skworz i Andrzej Niziołek, Biblia dziennikarstwa, 2010
M.F. Mallette (Red), Poradnik dla dziennikarzy Europy Środkowej i Wschodniej, 1996
Marek Chyliński i Stephen Russ-Mohl, Dziennikarstwo, 2008
Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Hudziński; Universitas. Kraków 2008
Janina Fras, Dziennikarski warsztat językowy, 2005
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę