Historia teologii moralnej (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Kształtowanie umiejętności metodycznego myślenia i pisania o zagadnieniach moralnych
C2 – Zredagowanie tekstu pracy magisterskiej/doktorskiej
Wymagania wstępne
W1 – Uporządkowana i pogłębiona wiedza z zakresu teologii moralnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
1. Student rozpoznaje specyfikę przedmiotową i metodologiczną teologii moralnej – T_W01; D_W9; TM_W02
2. Student zna biblijno-patrystyczne i historyczne podstawy życia moralnego - TM_W03

Umiejętności
1. Student rozpoczyna i kontynuuje samodzielne zdobywanie wiedzy teologicznomoralnej oraz poszerza własne kompetencje – D_U1; TM_U01
2. Student tworzy własny warsztat badawczy, pozwalający mu realizować samodzielnie zadania naukowe – D_U2
3. Student wynajduje, analizuje, selekcjonuje i wiąże ze sobą treści moralne pochodzące z różnych źródeł oraz formułuje na tej podstawie własne krytyczne sądy – D_U4
4. Student konstruuje oryginalne teksty służące nauczaniu i formacji moralnej – TM_U05

Kompetencje społeczne (postawy)
1. Student modyfikuje własne osiągnięcia naukowo-badawcze – D_K3
2. Student ma nawyk poszukiwania aktualnej wiedzy, a także szukania inspiracji naukowej w innych dziedzinach wiedzy – T_K02; D_K4
3. Student dzieli się zdobytą wiedzą – TM_K04
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny / Analiza tekstów z dyskusją / Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Przygotowanie metodyczne do pisania pracy magisterskiej/doktorskiej;
Kwerenda bibliograficzna;
Wybór i sformułowanie tematu pracy magisterskiej/doktorskiej;
Plan pracy magisterskiej/doktorskiej;
Styl i język pracy;
Aparat naukowy;
Lektura fragmentów prac oraz dyskusje;
Przygotowanie recenzji naukowej i referatu;
Dyskusje tematyczne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie podpisem;
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz odpowiednio w poszczególnych semestrach udziału w seminarium:
I. Wstępne sformułowanie tematu pracy magisterskiej/doktorskiej; kwerenda naukowa
II. Wstępna redakcja planu pracy; kwerenda naukowa
III. Redakcja pierwszej części pracy
IV-XII. Redakcja pozostałych części pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

1.Jan Paweł II. Encyklika Veritatis splendor. Rzym 1993.
2. S. Grzechowiak. Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995;
3. H. Seweryniak. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii. Płock 1997.
4. F. Drączkowski, ABC pisania pracy magisterskiej. Pelplin 2000.
5. M. Węglińska. Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Kraków 2007
6. F. Greniuk. Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości. Lublin 1982.
7. J. Pryszmont. Historia teologii moralnej. Warszawa 1987.
8. S. C. Napiórkowski. Jak uprawiać teologię. Wrocław 1994.
9. M. Chmielewski. Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL. Lublin 2007.

Literatura uzupełniająca:

J. E. Bielecki. Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne. Kraków 1993.
M. Węglińska. Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Kraków 2007.
G. Gambarelli, Z. Łucki. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków1995.
J. Myśków. Elementy metodyki pracy naukowej. SThV 21:1983 nr 1.
Kierunek studiów: Szkoła Doktorska KUL
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok VI - Semestr 11
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia Moralna (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2020-10-06wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-10-13wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-10-20wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-10-27wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-11-03wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-11-10wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-11-17wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-11-24wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-12-01wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-12-08wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-12-15wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2020-12-22wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-01-05wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-01-12wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne
2021-01-19wtorekONLINE 14:10 - 15:50zdalne