Ekumenizm (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wprowadzenie w podstawy katolickiej nauki o jedności Kościoła i zasadach ekumenizmu oraz w podstawową wiedzę na temat głównych nie rzymskokatolickich wyznań chrześcijańskich. Zapoznanie z najważniejszymi osiągnięciami ruchu ekumenicznego. Przygotowanie do ekumenicznego podejścia do wybranych zagadnień teologicznych.
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć teologicznych na poziomie II roku studiów teologicznych magisterskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W efekcie kształcenia student zna: katolicką naukę o jedności Kościoła oraz zasady udziału Kościoła rzymskokatolickiego w ruchu ekumenicznym; podstawowe podobieństwa i różnice strukturalne oraz doktrynalne pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a głównymi Kościołami nie rzymskokatolickimi; główne wydarzenia i osiągnięcia ruchu ekumenicznego.


UMIEJĘTNOŚCI
W efekcie kształcenia student umie:
określić przynależność konfesyjną chrześcijan; zweryfikować ważność chrztu w danej grupie wyznaniowej i możliwość współudziału w dobrach duchowych Kościołów; rzetelnie oceniać historyczne i współczesne wydarzenia ekumeniczne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
W efekcie kształcenia student wykazuje otwartość i szacunek dla przedstawicieli nie rzymskokatolickich wspólnot chrześcijańskich; wyraża przekonanie o konieczności zaangażowania katolików w ruch ekumeniczny; docenia wysiłki Kościołów zmierzających do jedności; prezentuje postawę otwartą na dialog.
Metody dydaktyczne
Wykład, praca nad tekstem, prezentacja multimedialna.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: tablica i kreda, rzutnik multimedialny, ekran, laptop. W razie wykładów on-line: wystarczy tylko dostęp do komputera.
Treści programowe przedmiotu
I. Katolickie zasady ekumenizmu
1. Zagadnienia terminologiczne: ekumenizm a dialog międzyreligijny, termin "oikumene".
2. Teologia jedności Kościoła.
3. Katolickie zasady ekumenizmu ze szczególnym uwzględnieniem wskazań Vaticanum II.
4. Ekumeniczny wymiar innych (poza DE) dokumentów II Soboru Watykańskiego.
5. Rodzaje ekumenizmu.
6. Zagadnienie ważności chrztu.
7. Zasady communicatio in sacris.
8. Problematyka małżeństw mieszanych.
9. Zasady organizowania wspólnych modlitw i nabożeństw.

II. Panorama Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich
10. Panorama Kościołów i wspólnot chrześcijańskich na Wschodzie.
11. Kościoły orientalne.
12. Kościół prawosławny.
13. Panorama Kościołów i wspólnot chrześcijańskich na Zachodzie.
14. Kościół Ewangelicko-Augsburski.
15. Kościół Ewangelicko-Reformowany.
16. Wspólnota anglikańska.
17. Pozostałe Kościoły i Wspólnoty: baptyści, metodyści, adwentyści, zielonoświątkowcy.
18. Kościoły starokatolickie, w tym polskokatolicki i mariawicki.

III. Historia i osiągnięcia ruchu ekumenicznego
19. Początki współczesnego ruchu ekumenicznego.
20. Światowa Rada Kościołów.
21. Katolickie inicjatywy ekumeniczne przed II Soborem Watykańskim.
22. Katolickie inicjatywy ekumeniczne po II Soborze Watykańskim.
23. Panorama najważniejszych osiągnięć współczesnych dialogów ekumenicznych.
24. Ekumenizm w Polsce: historia, struktury, osiągnięcia.
25. Najnowsze inicjatywy ekumeniczne: Globalne Forum Chrześcijańskie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie z oceną. I etap: test z progami punktowymi – 80%. II etap: odpowiedzi na zadane ustnie pytania: 20%. W razie wykładów on-line: zaliczenie tylko w formie rozmowy on-line (100%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
PODRĘCZNIK:
• P. Jaskóła, Podstawy ekumenizmu, Opole 2010.

OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY KOŚCIOŁA:
• II Sobór Watykański, Dekret o ekumenizmie (1964).
• Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu (1993) - [znajomość struktury].
• Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint (1995) - [znajomość struktury i dokładna znajomość wybranych fragmentów, np.: nr 1-3, 18-19, 21, 28, 38, 42, 44-45, 79, 95].
• Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium (2013), nr 34-39, 246.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
• Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza, Lublin 1996.
• Karski K., Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 2003.
• W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie, red. H. Tranda, M. Patalon, Kraków 2009.
• Kałużny T., Na drogach jedności. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła rzymsko-katolickiego na płaszczyźnie światowej, Kraków 2012.
• Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014), red. J. Budniak, Z. Glaeser, T. Kałużny, Z Kijas, Kraków 2016.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2021-02-24środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-03środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-10środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-17środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-03-24środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-07środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-14środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-21środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-04-28środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-05środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-12środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-19środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-05-26środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-06-02środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-06-09środaONLINE 12:30 - 14:10zdalne