Liturgika: Rok liturgiczny i Liturgia Godzin (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Zbigniew Głowacki
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie teologii całego roku liturgicznego i poszczególnych obchodów
C2 - poznanie teologii Liturgii Godzin
C3 - poznanie celebracji Liturgii Godzin
Wymagania wstępne
W1 - znajomość ogólnych informacji dotyczących roku liturgicznego,
W2 - ogólna znajomość celebracji Liturgii Godzin
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą teologii i celebracji roku liturgicznego oraz Liturgii Godzin i ich związku z innymi naukami teologicznymi (T_W01, T_W03; T_W 07; T_W 09, Tk_W04),
W_02 - ma pogłębioną wiedzę odnośnie teologii i celebracji roku liturgicznego oraz Liturgii Godzin w kontekście innych dyscyplin naukowych (T_W 12; T_W 16)

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 - posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy teologicznej odnośnie roku liturgicznego, jej integrowania z innymi dziedzinami naukowymi oraz jej syntetycznego przedstawienia (T_U01, T_U02, T_U04, T_U05, T_U06, T_U09),
U_02 - posiada umiejętność wykorzystania wiedzy o teologii i celebracji roku liturgicznego oraz Liturgii Godzin w praktyce w prawidłowym uczestnictwie i przewodniczeniu liturgii a także w jej przygotowaniu (T_U13, T_U15, T_U16, T_U17, Tk_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 - ma świadomość społecznych implikacji celebrowania roku liturgicznego i jego formacyjnego charakteru odnośnie własnego rozwoju i formacji innych (T_K01, T_K02, T_K04 T_K05, T_K0, Tk_K02)
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny, Dyskusja, Analiza tekstu
Treści programowe przedmiotu
teologia ogólna roku liturgicznego,
teologia i historia poszczególnych okresów i dni liturgicznych,
celebracje związane z poszczególnymi obchodami,
teologia Liturgii Godzin,
celebracja poszczególnych godzin kanonicznych
zasady łączenia Liturgii Godzin z Mszą św. i poszczególnych godzin między sobą
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
zaliczenie na ocenę na podstawie udziału w zajęciach, obserwacji i zaliczenia ustnego.
Ocena bardzo dobra – Student zna szczegółowo teologię ogólną roku liturgicznego i poszczególnych okresów i obchodów. Zna celebracje liturgiczne związane z okresami liturgicznymi i zwyczaje pobożności ludowej. Postrzega rok liturgiczny w sposób misteryjny. Zna szczegółowo teologię i celebrację Liturgii Godzin.
Ocena dobra - Student zna teologię ogólną roku liturgicznego i poszczególnych okresów i obchodów. Zna celebracje liturgiczne związane z okresami liturgicznymi. Zna szczegółowo teologię i celebrację Liturgii Godzin.
Ocena dostateczna - Student zna teologię ogólną roku liturgicznego i poszczególnych okresów i obchodów. Zna podstawowe celebracje liturgiczne związane z okresami liturgicznymi i zwyczaje pobożności ludowej. Zna teologię i celebrację Liturgii Godzin.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej rozdz. V, Katechizm Kościoła Katolickiego 1163-1178, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych, Paweł VI Konstytucja Apostolska Laudis canticum, Kongregacja Kultu Bożego, Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin

Literatura uzupełniająca
M. Agué, Rok liturgiczny, To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele, Kraków 2013; D. Brzeziński, "Chrystus wczoraj i dziś i na wielki". Anamnetyczny wymiar roku liturgicznego, Toruń 2010; J. Decyk, Pascha jako szczyt roku liturgicznego, Warszawskie Studia Teologiczne XXIV (2011/1) s. 107-120; B. Migut, Rok liturgiczny aktualizacją misterium Chrystusa, Roczniki Liturgiczne 1 (56) (2009) s. 271-296;, Mirabile laudis canticum, Liturgia Godzin: dzieje i teologia, Red. Helmut Jan Sobeczko, Opole 2008; Liturgia uświęcenia czasu, Red.: Wacław Świerzawski. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1984; J. Decyk Jan, Liturgia Godzin a Eucharystia. Liturgia Sacra 14 (2008/2) s. 329-341.
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę