Teologia dogmatyczna: Trynitologia/Sakramentologia (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie pojęcia sakramentu i blijnych podstaw sakramentologii, historii jej rozwoju i nauczania Kościoła oraz teologii poszczególnych sakramentów
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw filozofii i teologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
T_W07 ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych
T_W19 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w zakresie aktywności religijnej człowieka oraz zna wybrane koncepcje człowieka i świata oraz rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumem
UMIEJĘTNOŚCI
T_U01 potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej
T_U10 umie prowadzić dialog światopoglądowy, ekumeniczny i międzyreligijny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Tk_K02 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy doktrynalne i etyczno-moralne związane z pracą duszpasterską
T_K06 identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne — związane z życiem indywidualnym i społecznym
T_K07 ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego
Metody dydaktyczne
Wykład kursoryczny z elementami dialogu ze studentami
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie sakramentu
2. Biblijne podstawy sakramentologii
3. Wczesny rozwój sakramentologii
4. Sakramentologia scholastyczna i szkolna
5. Rozwój sakramentologii po II Soborze Watykańskim
6. Komunikacyjno-komunijne ujęcie sakramentów
7. Ustanowienie sakramentów przez Jezusa Chrystusa i kompetencja Kościoła
8. Skuteczność sakramentów
9. Sakrament chrztu
10. Sakrament bierzmowania
11. Sakrament Eucharystii
12. Sakrament pokuty
13. Sakrament namaszczenia chorych
14. Sakrament święceń
15. Sakrament małżeństwa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania:
ocena niedostateczna: brak jakichkolwiek efektów kształcenia
ocena dostateczna: znajomość podstawowych pojęć i problemów wchodzących w zakres przedmiotu
ocena dobra: znajomość podstawowych pojęć i problemów wchodzących w zakres przedmiotu, wyszukiwanie, analizowanie, ocenianie, selekcjonowanie i integrowanie informacji oraz formułowanie krytycznych sądów z wykorzystaniem wiedzy teologicznej
ocena bardzo dobra: osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia
Końcowy egzamin ustny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Skowronek, Sakramenty w ogólności. Chrzest. Bierzmowanie, Włocławek 1995.
A. Skowronek, Sakrament pojednania, Włocławek 1995.
A. Skowronek, Małżeństwo i kapłaństwo, Włocławek 1996.
A. Skowronek, Chorzy i ich sakrament, Włocławek 1997.
A. Skowronek, Eucharystia sakrament wielkanocny, Włocławek 1998.
T. Schneider, Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1990.
P.J. Rosato, Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, Kraków 1998.
G. Koch, Sakramentologia – zbawienie przez sakramenty, Kraków 1999.
H. Bourgeois, B. Sesboüé, Sakramenty, [w:] B. Sesboüé (red.), Historia dogmatów. Znaki zbawienia. Sakramenty. Kościół, Najświętsza Panna Maria, t. III, Kraków 2001,15-293.
M. Qualizza, Inicjacja chrześcijańska, Kraków 2002.
C.S. Bartnik, O sakramentach (Sakramentologia), [w:] tenże, Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin 2003, 587-795.
M. Blaza, D. Kowalczyk, Traktat o sakramentach, Warszawa 2007, 213-502.
M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin