Zamówienia publiczne (warsztaty) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Kisała
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie podstawowych pojęć prawa zamówień publicznych
C2 - Samodzielne zastosowanie procedur udzielania zamówień publicznych
Wymagania wstępne
W1 - Właściwe zastosowanie zasad udzielania zamówień publicznych
W2 - Wybór właściwego trybu udzielania zamówień publicznych
W3 - Samodzielne sporządzenie oferty i innych dokumentów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Student zna terminologię prawa zamówień publicznych
K_W07 Student ma wiedzę dotyczącą wskazania zakresu podmiotowego i przedmiotowego prawa zamówień publicznych
K_W08 Student posiada wiedzę dotyczącą struktury organów w zakresie prawa zamówień publicznych
K_W13 Student ma wiedzę dotyczącą form i procedur udzielania zamówień publicznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii
K_U07 Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z ćwiczeń
K_U09 Student potrafi oceniać skutki prawne wywoływane przez omawiane regulacje
K_U014 Student dostrzega dylematy etyczne pojawiające się w trakcie omawiania aktów normatywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego
K_K03 Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania. Potrafi pracować indywidualnie, planować pracę i systematycznie wykonywać poszczególne zadania
K_K06 Student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis
Oglądowe: analiza poszczególnych przepisów prawnych, wybranej dokumentacji przetargowej oraz linii orzeczniczej
Praktyczne: analiza dokumentów urzędowych, rozwiązywanie kazusów, przygotowanie oferty i innych pism właściwych dla danego trybu, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, usługi, dostawy, robót budowlanych.
2. Zasady udzielania zamówień publicznych.
3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
4. Ogłoszenia.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia.
6. Tryby udzielania zamówień.
7. Dokumentowanie przebiegu postępowania.
8. Umowy ramowe.
9. Dynamiczny system zakupów.
10. Konkurs.
11. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
12. Zamówienia sektorowe.
13. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
14. Umowy w sprawach zamówień publicznych.
15. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rada Zamówień Publicznych.
16. Środki ochrony prawnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena nieodstateczna
(W) student nie zna podstawowych pojęć z zakresu prawa zamówień publicznych
(U) student nie potrafi dokonywać wykładni omawianych aktów normatywnych
(K) student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
ocena dostateczna
(W) student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa zamówień publicznych
(U) student potrafi dokonać częściowej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
ocena dobra
(W) student zna większość pojęć z zakresu prawa zamówień publicznych
(U) student potrafi dokonać analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy oraz potrafi ją skutecznie zrealizować
ocena bardzo dobra
(W) student zna wszystkie pojęcia z zakresu prawa zamówień publicznych
(U) student potrafi dokonać biegłej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Jerzy Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. BECK 2019
Literatura uzupełniająca
Józef Edmund Nowicki, Mikołaj Kołecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2019
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Zamówienia publiczne
Efekty kształcenia:
K_K01Dostrzega poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, identyfikuje własne kompetencje i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03Podejmuje wyzwanie celu w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K06Przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania, a także na skutki tych rozwiązań.
K_U14Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwymi dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.
K_W01Zna terminologię używaną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2020-10-02piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-10-09piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-10-16piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-10-23piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-10-30piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-11-06piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-11-13piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-11-20piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-11-27piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-12-04piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-12-11piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2020-12-18piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-01-08piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-01-15piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne
2021-01-22piątekONLINE 12:30 - 14:10zdalne