Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Leszek Adamowicz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie studenta do samodzielnych poszukiwań naukowych i nauczenie metody naukowej.
C2 - Przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
W1 - wpisanie na czwarty roku studiów jednolitych magisterskich w zakresie prawa kanonicznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student posiada usystematyzowaną wiedzę prawniczej w kontekście przygotowywanej pracy magisterskiej.

UMIEJĘTNOŚCI - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student posiada nawyk poszukiwania nowych źródeł wiedzy i samodzielnego pogłębiania wiadomości.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student posiada przygotowanie do napisania pracy naukowej i prowadzenia badań naukowych.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów z dyskusją; metoda seminaryjna.
Treści programowe przedmiotu
1. Przygotowanie metodologiczne
2. Zasady sporządzania spisu bibliografii
3. Aktualnie dyskutowane w Kościele zagadnienia prawa wschodniego i prawa małżeńskiego
4. Prezentacja i dyskusja na temat prac przygotowanych przez studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena negatywna:
W - student nie posiada wiedzy związanej z kierunkiem badań
U - student nie potrafi zastosować metody naukowej
K - student nie nabył przygotowania do pracy naukowej

Ocena pozytywna:
W - student posiada wiedzę związaną z kierunkiem badań
U - student potrafi zastosować metodę naukową
K - student nabył przygotowanie do pracy naukowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli Pp promulgatus. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Lublin 2002.
2.Codex Iuris Canonici. 1917.
3. Sobór Watykański II, Decretum De Ecclesiis orientalibus catholicis „Orientalium Ecclesiarum”, 21 XI 1964, AAS 57 (1965), s. 76-89.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.L. Adamowicz, Historia kodyfikacji prawa dla Wschodnich Kościołów katolickich, w: A. Dębiński, G. Górski (red.), Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, Wyd. KUL, Lublin 1998, s. 109-119.
2.L. Adamowicz, Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 8 (1998) s. 129-146.
3.L. Adamowicz, Patriarcha we wschodnich Kościołach Katolickich. Geneza urzędu i procedura jego obsadzania według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, w: W. Bar (red.), Divina et humana. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Henrykowi Misztalowi z okazji 65 rocznicy urodzin, Wyd. KUL, Lublin 2001, s. 345-364.
4.L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach św. według Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Wyd. Polihymnia, Lublin 1999.
5.O. Khortyk, Status prawny Kościoła Arcybiskupiego większego, Wyd. Polihymnia, Lublin 2007.
6.K. Mikołajczuk, Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Wyd. Jedność, Kielce 2006.
7. W. Góralski, Studia nad małżeństwem i rodziną, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.
8. W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
9. W. Góralski, Matrimonium facit consensus, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2000.
10. P. M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2000.
11.T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, T. III, Prawo małżeńskie, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2010.
12. L. Adamowicz, Stwierdzenie stanu wolnego niekatolików i nieochrzczonych przed zawarciem małżeństwa kanonicznego, \"Annales Canonici\" 4 (2008) s. 39-62.
13. L. Adamowicz, Forma prawna zawarcia małżeństwa mieszanego wyznaniowo, w: J. Krukowski, M. Sitarz, K. Dziub (red.), Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Lublin 2010, s. 195 215.
14. L. Adamowicz, Zarys kościelnego prawa małżeńskiego, w: U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Kraków 2013, s. 76-95.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok VI - Semestr 11
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-doForma zajęć
2020-10-01czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-10-08czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-10-15czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-10-22czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-10-29czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-11-05czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-11-12czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-11-19czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-11-26czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-12-03czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-12-10czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2020-12-17czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2021-01-07czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2021-01-14czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne
2021-01-21czwartekONLINE 15:00 - 16:40zdalne