Derecho eclesiástico del Estado polaco (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język hiszpański
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa wyznaniowego i przepisami obowiązującymi w zakresie tego prawa; wyjaśnienie specyfiki prawa wyznaniowego oraz zasad dotyczących tworzenia prawa wyznaniowego; zapoznanie studentów z zakresem podmiotowym i przedmiotowym prawa wyznaniowego;
C2 - wyrobienie umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa wyznaniowego; poznania i zrozumienia roli prawa wyznaniowego; zrozumienia specyfiki związku wyznaniowego jako podmiotu prawa; wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa i innych dokumentów; interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów; wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią z zakresu prawa wyznaniowego, używania tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały;
C3 - wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny działań poszczególnych podmiotów z perspektywy realizacji wolności sumienia i religii; wyrobienie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej; wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego oceniania problemów wynikających z realizacji prawa do wolności sumienia i religii
Wymagania wstępne
Posiadanie przez studentów podstawowej wiedzy na temat prawa wyznaniowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
zna terminologię z zakresu prawa wyznaniowego, jego specyfikę, współcześnie obowiązujące normy prawne z zakresu prawa wyznaniowego (K_W03)
zna źródła prawa wyznaniowego (K_W04)
zna zasady wykładni i interpretacji norm z zakresu prawa wyznaniowego (K_W05)
zna uprawnienia przysługujące poszczególnym podmiotom indywidualnym oraz zbiorowym wynikające z prawa do wolności sumienia i religii (K_W06, K_W07)


UMIEJĘTNOŚCI
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa wyznaniowego, w szczególności wiedzę dotyczącą roli związków wyznaniowych dla realizacji prawa do wolności sumienia i religii (K_U02)
posiada umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu prawa wyznaniowego w celu rozumienia i analizy zmian wynikających z rozwoju prawa wyznaniowego (K_U03)
potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na temat problemów wchodzących w zakres prawa wyznaniowego w sposób szczególny prawa do wolności sumienia i religii (K_U07)
potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań dotyczących zjawisk normowanych przez prawo wyznaniowe (K_U09, K_U10)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie (K_K01)
potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania z zakresu prawa wyznaniowego w celu terminowego i efektywnego jego wykonania (K_K03)
ma świadomość wagi zagadnień z zakresu prawa wyznaniowego i potrzeby rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się w tym zakresie (K_K04)
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa wyznaniowego (K_K06)
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, referat,
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs, analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wprowadzające, pojęcie prawa wyznaniowego i związku wyznaniowego
Źródła polskiego prawa wyznaniowego
Historia relacji państwo–kościół w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wyznaniowych przyjętych w okresie Polski Ludowej
Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów
Gwarancje wolności sumienia i religii wynikające z Konstytucji RP
Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo–kościół w Polsce
Funkcje publiczne związków wyznaniowych (w tym: wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, działalność naukowa, edukacyjna, pomoc społeczna, ochrona dóbr kultury, nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach)
Działalność własna związków wyznaniowych (w tym: kult publiczny, duszpasterstwa szczególnych grup społecznych, ochrona danych osobowych w ramach działalności związków wyznaniowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny: aktywność na zajęciach, frekwencja.
Ocena niedostateczna (2):
Brak podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji wytyczonych przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
Ocena dostateczna (3):
Minimalna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytycznych wskazanych w celach przedmiotu, wymaganiach i efektach kształcenia
Ocena dobra (4):
Zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytycznych wskazanych w celach przedmiotu, wymaganiach i efektach kształcenia
Ocena bardzo dobra (5):
Gruntowna i pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytycznych wskazanych w celach przedmiotu, wymaganiach i efektach kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, wydanie 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
2. Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2007.
2. Misztal H., Historia relacji państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2, Lublin-Sandomierz 2003, s. 75-172.
3. Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
4. Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007.
5. Orzeszyna K., Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Lublin 2007.
6. Misztal H., Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa świeckiego”, „Annales Canonici” 2010, t. 6, s. 37-54.
7. Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, oprac. M. Poniatowski, P. Sobczyk, Lublin 2012.
8. Hucał M., Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2012.
9. Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchołowski, Warszawa 2013.
10. Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce, red. D. Walencik, M. Worbs, „Colloquia Theologica” t. 16, Opole 2012.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-12-12sobotaONLINE 14:10 - 17:30
2021-01-09sobotaONLINE 14:10 - 17:30
2021-03-13sobotaONLINE 14:10 - 17:30
2021-04-10sobotaONLINE 14:10 - 17:30
2021-05-08sobotaONLINE 14:10 - 17:30
2021-06-12sobotaONLINE 14:10 - 17:30