Myśl Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Ukazanie podstawowych prawd dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego w nauczaniu Jana Pawła II
Przybliżenie nauki Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny. Ukazanie ważności tych problemów dla studentów w przyszłym życiu małżeńskim i rodzinnym.
w zakresie wiedzy: istota, cele i zadania małżeństwa i rodziny.
Przedstawienie celów małżeństwa.
Ukazanie najważniejszych zadań małżeństwa i rodziny.
Wymagania wstępne
Z wielkiego bogactwa materiałów omawia się zasadnicze zagadnienia dotyczących małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II (Encykliki, adhortacje, orędzia, listy, konstytucje, katechezy podczas audiencji ogólnych, przemówienia, homilie, rozważania, orędzia).
Znajomość dokumentów Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny.
W procesie realizacji treści dotyczących małżeństwa i rodziny należy przybliżyć naukę Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny.
w zakresie umiejętności: ukazać ważność tych problemów dla studentów w przyszłym życiu małżeńskim i rodzinnym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Istota, cele i zadania małżeństwa - K-W05
Znajomość pojęć, teorii i zagadnień badawczych, uzasadnianie twierdzeń i wyprowadzania odpowiednich wniosków, znajomość dokumentów Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny - K-W04
Wpływ nauczania Jana Pawła II na przemiany społeczno-kulturowe - K-W01
Pozyskiwania i wykorzystania informacji - K-W08.
UMIEJĘTNOŚCI
Analiza, porządkowanie i selekcja informacji - KU-01.
Samodzielne rozwijanie posiadanej wiedzy, pogłębienie umiejętności badawczych - KU-02
Krytyczna analiza i ocena poglądów na temat małżeństwa i rodziny - KU-03
posiadanie pogłębionej umiejętności badawczej - KU-06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Krytyczna ocena wiedzy na temat małżeństwa i rodziny, umiejętność nieustannego rozwijania i pogłębiania nauki o małżeństwie i rodzinie - KK-01
Wyrabianie krytycznej postawy wobec pojawiających się problemów dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego - KK-07
Potrzeba uczenia się przez całe życie i wzbogacania swojej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny - KK-02
Aktywność, udział w konferencjach poświęconych życiu małżeńskiemu i rodzinnemu - KK-08.
Metody dydaktyczne
Analiza dokumentów Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny.
Dyskusja ze studentami na temat nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny
Czytanie fragmentów dokumentów i ich omawianie
Treści programowe przedmiotu
Małżeństwo jako powołanie
Płeć w zamyśle Pana Boga
Wymiar apostolskiego życia małżeńskiego i rodzinnego
Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym: tworzenie wspólnoty osób, uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła, szczególne zwrócenie uwagi na problem jednoczącej się Europy, a z tym związane zagadnienia dotyczące małżeństwa i rodziny.
Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym: rola rodziny w służbie człowiekowi w społeczeństwie, rola rodziny w służbie życia
Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym: odpowiedzialne rodzicielstwo, rola rodziny w wychowaniu potomstwa
Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym: życie dla Ewangelii
Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym: dobro wspólne małżeństwa i rodziny
Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego w nauczaniu Jana Pawła II (etapy przygotowania: dalsze)
Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego w nauczaniu Jana Pawła II (etapy przygotowania: bliższe)
Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego w nauczaniu Jana Pawła II (etapy przygotowania: bezpośrednie)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
w zakresie wiedzy: brak znajomości istoty, celów i zadań małżeństwa i rodziny, nieznajomość fundamentalnych pojęć dotyczących małżeństwa i rodziny, brak znajomości podstawowych dokumentów Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny.
Umiejętności
Nieumiejętność dokonywania analizy nauczania Jana Pawła II i nieumiejętność właściwej oceny nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny.
Kompetencje społeczne: brak krytycznej oceny poglądów Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny.
Nieumiejętność rozwijania wiedzy o małżeństwie i rodzinie.
Ocena dostateczna:
Wiedza: znajomość istoty, podstawowych celów, zadań małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II.
Znajomość zasadniczych dokumentów nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny.
Umiejętność: dokonywania analizy dokumentów
Kompetencje społeczne: krytyczna postawa wobec pojawiających się problemów dotyczących małżeństwa i rodziny.
ocena dobra:
Wiedza: znajomość istoty, celów, zadań małżeństwa i rodziny. Znajomość dokumentów i ich analiza. Umiejętność wyciągania odpowiednich wniosków z nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny.
Umiejętność: analiza dokumentów
Kompetencje społeczne: krytyczna ocena wiedzy na temat małżeństwa i rodziny, pogłębianie nauczania Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny
ocena bardzo dobra.
Wiedza: znajomość istoty, celów i zadań małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II. Dobra znajomość dokumentów nt. małżeństwa i rodziny wydanych przez Jana Pawła II.
Umiejętność: analiza dokumentów, wyciąganie odpowiednich wniosków. Krytyczna analiza poglądów, dobra umiejętność badawcza.
Kompetencje społeczne: umiejętność krytycznej oceny nauczania na temat małżeństwa i rodziny. Nieustanny rozwój i pogłębianie nauki o małżeństwie i rodzinie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r; Jan Paweł II.
2.Encykliki Ojca świętego, t. II, Kraków 1960.
3.Jan Paweł II, Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996.
4.Jan Paweł II, Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I-II, Kraków 1998.
5.Jan Paweł II, Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I-II, Kraków 1997.
6.Jan Paweł II, O Małżeństwie i rodzinie 1978-198. Warszawa 1983.
7.List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, Watykan 1994.
8.Ojciec Święty Jan Paweł II O nierozerwalności małżeństwa, Kraków 2002.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Kazimierz Lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005.
2. Rodzina w nauczaniu Papieży po Soborze Watykańskim II. Wybór dokumentów - Vademecum. M. Potoczny opracował.T. 1. Kamień Śląski 2015.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-11-26czwartekONLINE 15:00 - 16:40
2020-12-03czwartekONLINE 15:00 - 16:40
2021-01-21czwartekONLINE 15:00 - 16:40
2021-02-25czwartekONLINE 15:00 - 16:40
2021-03-04czwartekONLINE 15:00 - 16:40
2021-04-22czwartekONLINE 15:00 - 16:40
2021-04-29czwartekONLINE 15:00 - 16:40
2021-05-13czwartekONLINE 15:00 - 16:40
2021-05-20czwartekONLINE 15:00 - 16:40
2021-06-17czwartekONLINE 15:00 - 16:40