Prawo cywilne - zobowiązania (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paweł Widerski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 36
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z instytucjami prawa zobowiązań.
C2 - wyjaśnienie specyfiki prawa zobowiązań i jego tendencji rozwojowych zarysowanych w ustawodawstwie, piśmiennictwie i orzecznictwie SN.
C3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; krytycznej weryfikacji stanowisk prezentowanych w związku z problemami, jakie pojawiają w prawie zobowiązań.
C4 - wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce wykonywania zawodu.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu teorii prawa i prawa cywilnego – część ogólna.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
(w) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student: zna i definiuje terminologię z zakresu prawa zobowiązań - K_W03, zna, rozumie i stosuje reguły interpretacji prawa zobowiązań - K_W05.
Zna podstawowe cechy i funkcje prawa zobowiązań; ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach zobowiązaniowych K_W06
Ma podstawową wiedze o wszystkich instytucjach prawa zobowiązań oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań ujętych w art. 353 n. k.c. Zna i rozumie zasady funkcjonowania tych instytucji K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
(U) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student: potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa zobowiązań w celu interpretacji zjawisk społecznych i gospodarczych - K_U02, posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z prawa zobowiązań, opracowuje i prezentuje wyniki pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań (interpretacja, wykładnia przepisów prawa zobowiązań - K_U05, potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią, w celu wyjaśnienia i opisu instytucji prawa zobowiązań - K_U07, posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy w zakresie tematyki prawa , trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów prawa zobowiązań - K_U09, potrafi samodzielnie rozwiązywać proste i zaawansowane problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań - K_U10.
Przedsiębiorczość
Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości Un_P_W01
Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie Un_P_K01
Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery Un_P_K01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
(K) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące podstawy: potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności podejmowanej przez podmioty występujące na obszarze prawa autorskiego K_K03, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy K_K07.
Metody dydaktyczne
Wykład, orzecznictwo, pytania otwarte
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie i miejsce prawa zobowiązań w systemie prawa, źródła prawa zobowiązań, pojęcie i struktura stosunku zobowiązaniowego, pojęcie długu i rodzaje odpowiedzialności za dług, zobowiązania niezupełne, świadczenie jako przedmiot zobowiązania, świadczenie pieniężne, odsetki, umowy jako źródła zobowiązań, bezpodstawne wzbogacenie, odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, wykonanie zobowiązań, odpowiedzialność z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań, wygaśniecie zobowiązań, zmiany podmiotowe w zobowiązaniu, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uzyskanie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń i zdanie egzaminu pisemnego.

Ocena końcowa uzależniona jest od spełnienia następujących kryteriów:
Ocena niedostateczna
W - Student nie zna terminologii prawniczej używanej do opisu stosunków zobowiązaniowych
U - Student nie potrafi analizować problemów prawnych przy użyciu specjalistycznego języka
K - Student nie potrafi odpowiedzialnie przygotować się do powierzonych zadań

Ocena dostateczna
W - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa zobowiązań
U - Student potrafi spójnie wypowiadać się na niektóre tematy dotyczące stosunków zobowiązaniowych
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale nie potrafi jej uzupełniać i doskonalić

Ocena dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki zobowiązaniowe
U - Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów
K - odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację

Ocena bardzo dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki zobowiązaniowe oraz rządzące nimi prawidłowości; identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju prawa zobowiązań
U - Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań, proponuje ich rozwiązania dokonując interpretacji przepisów, korzystając z orzecznictwa i literatury
K - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny
Student odpowiedział na wszystkie pytania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009;
Radwański Z., Olejniczka A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2020;
Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Poznań 1999

Literatura uzupełniająca:
Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, pod red. G. Bieńka, Warszawa 2011;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2018;
System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2012;
Kodeks cywilny. Komentarz, t. III Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), red. nauk. M. Habdas, M. Fras, Warszawa, 2018
System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2018
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Egzamin