Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Nauczenie pisania prac naukowych.
Poznanie metody pracy naukowej.
Omówienie źródeł i literatury.
Napisanie pracy doktorskiej
Wymagania wstępne
Umiejętność posługiwania się metodami naukowymi, umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań naukowych.
Fundamentalne informacje na temat pisania prac naukowych
w zakresie postaw:
Posługiwanie się tekstem źródłowym; dokonywanie odpowiedniej analizy tekstu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
poznanie teorii i zagadnień badawczych z zakresu prawa - K-W04
znajomość metodologii ogólnej - (ogólnych metod i strategii badawczych) - K-W03
znajomość metodologii prawa kanonicznego - K-W03
pogłębienie znajomości najnowszych pojęć, teorii i problemów badawczych z zakresy dyscypliny prawa kanonicznego - K-W05
UMIEJĘTNOŚCI
zbieranie źródeł do pracy, literatura, analiza wszelkich źródeł - KU-01
samodzielna praca, rozwijanie się w podjętym temacie badawczym - KU-02
formułowanie problemów badawczych, pisanie planu pracy, formułowanie problemów oraz hipotez badawczych - KU-04
posługiwanie się swobodne metodami badawczymi - KU-12
aktywne włączenie się w działalność naukową, referaty, konferencje itp - KU-11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
krytyczna ocena własnej wiedzy, umiejętności pisania prac naukowych, rozwijanie kompetencji naukowych - KK-01
budowanie prestiżu naukowego - KK-02
twórcza postawa, samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie pojawiających się kwestii naukowych związanych z badaniami naukowymi - KK-07
uczestnictwo w życiu naukowym, sumienne wypełnianie badań naukowych, rzetelność w kwerendzie naukowej itp. - KK-08.
Metody dydaktyczne
Omawianie pojawiających się problemów przy pisaniu pracy naukowej
Krytyczna i zespołowa analiza materiału źródłowego
czytanie fragmentów pracy
Treści programowe przedmiotu
Szczegółowe omówienie pisania prac doktorskich: ustalenie problemu
Zaznajomienie ze sposobami gromadzenia materiału
Ocena zebranego materiału
Prawidłowy zapis bibliograficzny
Ocena zebranego materiału źródłowego
Zaznajomienie się z metodą pracy doktorskiej. Sporządzanie bibliografii i jej podział
Cytowanie i sporządzanie przypisów bibliograficznych. Tworzenie roboczego planu pracy i pisanie pierwszej redakcji pracy doktorskiej
Uwagi redakcyjne przydatne w pisaniu pracy takie jak: styl, zasady interpunkcyjne, autokorekta itp.
Praktyczne przygotowanie pracy doktorskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na zaliczenie:
znajomość metod naukowych
zebranie źródeł
przedstawienie planu pracy
napisanie fragmentu pracy w poszczególnych latach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.K. Graczyk, metodologia i metodyka Prawa kanonicznego. Lublin 1999.
2.Centralna Komisja do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Kryteria oceny kwalifikacji kadry naukowej. Warszawa 1992.
3. J. Boć. Jak pisać prace magisterską. Wrocław 1997.
5. G. Ghirlanda. Wprowadzenie do prawa kościelnego. Kraków 1996.
6.T. Pawluk. Wprowadzenie do studiów kanonistycznych. Warszawa 1979.
7. J. Subera Metodologia prawa kanonicznego. Warszawa 1972.
8. J. Życiński. Język i metoda. Kraków 1982.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-11-26czwartekONLINE 18:20 - 20:00
2020-12-03czwartekONLINE 18:20 - 20:00
2021-01-21czwartekONLINE 18:20 - 20:00
2021-02-25czwartekONLINE 18:20 - 20:00
2021-03-04czwartekONLINE 18:20 - 20:00
2021-04-22czwartekONLINE 18:20 - 20:00
2021-04-29czwartekONLINE 18:20 - 20:00
2021-05-13czwartekONLINE 18:20 - 20:00
2021-05-20czwartekONLINE 18:20 - 20:00
2021-06-17czwartekONLINE 18:20 - 20:00